daar. In de notulen uit 1729 blijkt dat men bezig was het meiland te beschermen tegen de uitschurende werking van de zeestromingen al daar, en daarmee ook de dijk zelf. In 1774 blijkt een val opgetreden te zijn in het meiland. Hij reikte zelfs tot in het groen van de dijk, dus op het niveau waarop gras op de dijkshelling groei de. 26 oktober 1764; een geschil tussen de Re genten van het bestuur van de polder Schouwen en de ambachtsheer van Bommenede over de dijkettingen. De regenten beweerden dat een bepaald stuk dijk altijd in het bezit van de etting geweest was en de etting evenals van de andere dijken in Schouwen aan hun toekwam. Etting is het recht van beweiden. 14 mei 1762: Regenten schrijven aan de dijk graven en gezworens over haaisels op de wegen. Fokker I blz. 3: "Vooral in de 18e eeuw vindt men telkens vermeld dat vaarten moesten wor den gedolven, wegen opgezond, daarop haaisel gebracht enz. Volgens vD is haaien: ongeduldig met een voorbeen over de grond krabben door een paard, en ook: grissen, naar zich toe halen. In de andere geraadpleegde woordenboeken komt het woord niet voor. Wel haakt Scherpenisse (A. Z. G. 1938) in zijn artikel over haymannen even aan op Fokker. Scherpenisse vermeldt nl. dat heyen of haayen zeer hoge stukken schor waren, die alleen bij de allerhoogste vloeden nog onder liepen. De Heyplaat bij Rotterdam was b. v. zo'n stuk grond en de Zeeuwse naam Heyboer zou op dergelijke platen betrekking hebben. Scherpenisse veronderstelt nu. dat men van dergelijke, hooggelegen stukken buiten dijkse grond kleizoden afhaalde om hiermee de wegen te verhogen en dat deze grond haaisel werd genoemd. Hoe dit ook zij, met haaisel wordt in de notulen duidelijk bedoeld los mate riaal. mogelijk bijelkaar geschraapt, dat op de nog niet verharde kleiwegen werd gebracht. 1 juni 1770 werd besloten tot bedelving van den watergang van de houten poppen tot den Osseweg. 10 april 1778 werd t maaien van den zeedijk van de Houten Poppen tot aan Flaauwersin- laag verpacht aan Egge Lammers. Volgens het WZD is een poppe een in een knoop gelegde handvol halmen om een te maai en vak aan te geven: 'n poppe zetten een vak uitzetten voor de maaiers. Het is duidelijk dat poppe in deze betekenis in de notulen wordt ge bruikt. Maar wat is een houten poppe? Fokker heeft in zijn boek "Schouwen voor 1600 deel F' op blz 277 de benaming Houten Poppen ook vermeld. Volgens hem zou dit de naam zijn van de buurt die op de grond van het voormali ge Rengerskerke stond. Deze naam zou ont leend zijn aan een paar schildwachthuisjes die gestaan hadden bij een batterij, die hier vroeger op de zeedijk was. Inderdaad hebben tijdens oorlogstijden op verschillende plaatsen langs de Schouwse zeedijk, zowel aan de Zuiddijk als aan de Noorddijk schildwachthuisjes gestaan. Het kan heel goed zijn, dat deze huisjes in de volksmond Houten Poppen heetten en dat deze plekken, waar deze stonden of gestaan hadden, gebruikt werden als plaatsbepaling bij het uit zetten van werkzamheden aan de dijk of de watergangen. Tot 1953 stond in deze omgeving een boerderij die de naam "de 'oute poppe" droeg. Deze naam stond met donker gekleurde pannen in het dak van de schuur.(de Vrieze: Schouwen zoals het was) Zie voor deze naam ook Kuipers: De Houten Poppen, in het Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen - Duiveland nr. 49. april 1984. Tenslotte zij vermeld, dat de naam "Stenen Poppe" ook voorkomt midden op de muur in de stadsgracht bij de Zuidwellepoort, bedoeld om het zoute van het zoete water te scheiden, staat een stenen paal. Deze moest verhinderen dat vijandelijke soldaten via deze weg de stad bin nen zouden komen. 21 augustus 1778: In verband met de groote droogte en watergebrek werd besloten in een gangbare staat te brengen de wippe, staande in de Halve Maan buiten de Nobelpoort, en een nieuwe wippe te maken in de breede vaate aan de Kooiweg. 18 juli 1797: Besloten werd, ter voorkoming der importante kosten, door Schouwen gedaan aan wippen op verschillende waterputten, deze niet meer te repareere. maar in plaats daarvan planken te leggen. Een van de betekenissen van wippe of wip is: hefboom, kiptoestel om water uit een wel te 530

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 12