Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Secretariaat: Visstraat 4 4301 CC Zierikzee Telefoon 01110-14705 Zierikzee, maart 1995 Aan de leden, Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op vrijdag 7 april 1995. De vergadering begint om 19.30 uur in de Concertzaal te Zierikzee, ingang: Paardenstraat. AGENDA 1Opening door de voorzitter 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene vergadering van vrijdag 18 november 1994 (Zie Mededelingenblad Nr. 82) 4. Verslag kascommissie 5. Rekening en verantwoording door de penningmeester 6. Benoeming lid kascommissie Benoeming van, of aanvulling tot twee leden en twee plaatsvervangende leden (art. 35 lid d der statuten) 7. Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar zijn: dhr. drs. P. F. Vleugel en mevrouw C. W. Deurloo. Krachtens de statuten (art. 18 lid 2) kunnen vijftien leden tot 3 april een kandidaat stellen, wiens naam dan op de vergadering zal worden bekend gemaakt 8. Rondvraag en sluiting 9. PAUZE: met gelegenheid tot aanschaffing van diverse uitgaven van onze vereniging: Jaar boeken; brochures „Kleine Monumenten"; het cassettebandje: „Het lied van ons eiland"; Veldnamenboeken en vroegere nummers van ons Mededelingenblad Na de pauze volgt de vertoning van de bedrijfsfilm: Vervoersgebied R.T.M. 1928 In de Kroniek 1989 heeft drs. P. F. Vleugel de ontwikkelingen op het gebied van vervoer op Schouwen-Duiveland uitgebreid belicht! Namens het bestuur, de secretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 25