Jaarverslag van het streek- en landbouwmuseum Schouwen - Duiveland Zo werd dit een boeiend onderdeel van de ver gadering. Vermeld zij nog, dat mooie foto's van de onderhavige objecten waren aangeboden door de stichting Dorp, Stad en Land, adviesor gaan voor gemeenten t. b. v. welstand en monu mentenzorg. De heer M. K. Romeijn deelde mee, dat op 13 mei 1995 een excursie naar Voorne - Putten is gepland, met onder meer een rondleiding door Den Briel o.l.v. de oud - archivaris aldaar. Na de pauze hield de heer Drs. A.P. de Klerk, histo risch geograaf een lezing met als titel: Van tweëen één: over een vroegere bestuurlijke schaalvergroting op Schouwen-Duiveland, in het bijzonder in de 19e eeuw. A. Leijdekkers, secretaris "Die groeyt en bloeyt in goeden staet, En hoeft geen dranck of meesters met; Moer voelt 'er yemant droeve pijn, Die roepe dan een medecijn. Eind 1993 is de gehele museumcollectie in de schuur van de boerderij "Goemanszorg" opge slagen. Omdat deze nieuwe lokatie grondig verbouwd moet worden heeft het museumbestuur gezocht naar en ander onderkomen, dit om toch vooral bekendheid aan het museum te blijven geven. Als tijdelijke huisvesting hebben wij van het ge meentebestuur van Brouwershaven de beschik king gekregen over het "Plaet'sen'üüs" (vroeger gemeentehuis) op de Ring te Dreischor. Een inrichtings - commissie is gevormd uit leden van het bestuur, te weten de dames A. P. de Haan, A. M. van der Wekken en W. C. Sla ger en de heren W. P. de Vrieze, B. van dei- Wekken, H. Uil streekarchivaris (externe des kundige) en als coördinator Drs. W. H. P. Scholten, provinciaal museumconsulent. In het "Plaet'sen'üüs" was gedurende 5 maan den een expositie te bezichtigen over de mee krapcultuur in Zeeland. Op vrijdagavond 29 april heeft burgemeester L. N. Labruyère onder grote belangstelling deze tentoonstelling geo pend. In totaal hebben 863 personen het mu seum bezocht. De bezoekers werden evenals in andere jaren ontvangen door de volgende vrij willigers: de dames Vis uit Zierikzee. de Bruine. Troost. Wijntjes uit Dreischor en Verkaik uit Oosterland. Ook de heren van der Werf uit Dreischor, alsmede Boot en Franke uit Zie rikzee verleenden weer hun medewerking. Af en toe is deze taak overgenomen door een bestuurslid. Op 23 juni is onze oud - voorzitter de heer J. L. Braber overleden. Hij heeft bijna 20 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Dit jaar hebben twee bestuursleden hun lid maatschap opgezegd: mevrouw J. D. van Oeve- ren - Gaanderse en de heer L. J. P. Kooman, beiden uit Zierikzee. Voor hen in de plaats zijn gekomen: mevrouw C. A. M. Klompe - Verrnue uit Dreischor en de heer B. C. den Boer uit Zie rikzee. De voorbereidingen voor restauratie van de nieuwe lokatie "Goemanszorg" verlopen gesta dig. De inrichting van de schuur wordt met be hulp van vrijwilligers grondig aangepakt. Er zijn zolders en een galerij aangebracht. In totaal hebben deze mannen in 1994 ruim 1700 uur in de schuur gewerkt. Het museumbestuur hoopt dat de restauratie van de nieuwe lokatie "Goemanszorg" eind 1995 zal zijn voltooid. W. C. Slager - Steenland, secretaris Dreischor. februari 1995 536

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 18