Excursie Brielle en Heinenoord, 13 mei a.s. visvijver was echter wel toestemming nodig, omdat 'er een onomkeerbare wijziging zou plaats vinden van het stuk landbouwgrond'. De aanleg is dan alleen mogelijk na het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan Buitengebied, als bedoeld in artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening. De vrijstelling werd verleend. Binnenkort begint Peter met de aanplant van 26 ha snelgroeiend loofbos, te weten populieren in 8 verschillende soorten en 400 bomen per hectare. Tien procent van het bos mag voor an dere doeleinden gebruikt worden. Daardoor heeft de ondernemer een grotere vrijheid om aan het bos vorm te geven. De oppervlakte kan bijvoorbeeld benut worden voor het aanleggen van open plekken ten behoeve van natuur ontwikkeling. Of voor het aanleggen van een plantvrije strook om nadelige schaduwwerking te voorkomen. "Op de westkant plant ik windvangers en de rest is om te variëren, ook met het oog op het landschappelijk schoon. Na ongeveer 15 jaar moet ik de opbrengst inleveren bij de houtbank. Het moet er dan in delen uitge haald worden. Binnenkort worden er nieuwe plannen ontwikkeld voor Zeeuwse Boerenbos- campings ik hoop dat ik daar ook toestemming voor kan krijgen, nu heb ik alleen toestemming voor een mini-camping." "De visvijver of het vismeer wordt 1 hectare groot en gemiddeld 4 meter diep. Er moet eerst 40.000 kuub grond worden verzet voor het uit diepen. In het midden wordt de vijver 8 meter diep. De eerste laag, ongeveer één meter, bestaat uit klei. Daaronder zit een zandlaag. We verwachten dat het grondwater zout zal zijn en daarna door het hemelwater brak zal worden. Na verloop van tijd gaan we er forel en paling in uitzetten en dan maar hopen dat er vissers op af komen." Peter: "Ik heb nu beslissingen genomen, waarvan ik alleen maar kan hopen dat ze goed aflopen. De concurrentie is hard en de milieu - eisen zijn streng. Ik heb nu produkten die moei lijk door anderen te imiteren zijn, omdat die pas door veel experimenteren tot stand zijn geko men. Door tegenslagen ben ik gevormd. Als ak kerbouwer had ik het misschien veel gemakke lijker kunnen hebben, maar ik vind dit allemaal veel spannender, het past beter bij mij." Kon hij eerst zijn koers niet bepalen, nu is Peter van Langeraad op Schouwen een koploper in modern agrarisch ondernemerschap. "Ik kan bijna niet wachten tot het bos er staat", besluit hij stralend. Kerkwerve, 27 december 1994 B.R.-de R. Net als Schouwen-Duiveland is Voorne en Putten ontstaan uit verschillende kleine eiland jes met daartussen een drassig gebied van gorzen, doorsneden door kreken en enkele rivie ren: de Strype en de Goote. Waar nu Brielle is kwamen ze bij elkaar en mondden daarna uit in de Maas. In de 13e eeuw is men begonnen met inpolderen, sporen hiervan zijn in het landschap te zien: het eiland Voorne is als het ware door sneden met dijken. Een van de oudste polders is die van Oostvoorne. Aan de Oostelijke dijk langs de Goote ontstond in het midden van de 13e eeuw langs een kreek het vissersdorpje Maerlant. Van Oostvoorne liep door de polder een weg (de Langestraat) naar het overzetveer op Zwartewaal even ten zuiden van Maerlant. Hier is Den Briel ontstaan. Het woord Briel schijnt afkomstig te zijn van het Keltische woord Brogilo: een omheinde ruimte aan de waterkant als los- en laadplaats voor schepen. De 2 nederzettingen groeiden in de loop der tij den naar elkaar toe op de smalle grondstrook langs de dijk (de Voorstraat). Het gebied vorm de vanaf de 1 le eeuw de Heerlijkheid Voorne, in Oostvoorne zijn nog de restanten te zien van de oude ringburcht (z.g. motte-kasteel). Het kleine Brielle had de tijd mee; de scheep vaart op de Maas begon zich te ontwikkelen en 539

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 21