Van de redactie Bezoek aan de Rooms-Katholieke Kerk in Zierikzee. In dit nummer aandacht voor restauratiewerk zaamheden, die uitgevoerd zijn aan de Willi- brordus Kerk te Zierikzee. Deze ingrijpende restauratie moest plaats vinden, omdat bij de ramp van 1953 zich zout in de muren heeft ge nesteld. Het pleisterwerk werd daardoor on herstelbaar beschadigd. We moesten helaas afscheid nemen van onze eindredacteur de heer H. van Geesbergen. De taak van eindredacteur bleek hem moeilijk te combineren met zijn dagelijkse werkzaamhe den. We danken hem vanaf deze plaats nog voor zijn inzet. De eindredactie wordt voorlopig overgenomen door mevrouw B. Romijn-de Raat. Let U vooral op het veranderde adres bij in zending van Uw copij. We verwelkomen binnen onze redactie-com missie: Carolien de Vrieze uit Burgh-Haamste- de. Zij maakte voor ons een portret van panden, die in 1994 door Stad en Lande met een oorkon de werden onderscheiden. Verder in dit mededelingenblad veel verslagen van commissies. We hebben deze keer veel copij toegestuurd gekregen. Er zal daarom veel op de plank moeten blijven liggen tot een vol gende keer. In Een ontmoeting met.... deze keer een jonge agrariër, die het roer omgooide. En Liesbeth van der Doe bekijkt met ons nieuwe publikaties. Door het bestuur van de Rooms - Katholieke kerk te Zierikzee werden het bestuur en de com missieleden van "Stad Lande" uitgenodigd voor een rondleiding door het geheel gereno veerde kerkgebouw. Hieraan werd op 19 no vember j.l. door een vijftiental genodigden ge hoor gegeven. Bij de ontvangst in het patronaatsgebouw werd een uiteenzetting gegeven door pater Radema ker ss.cc. over de geschiedenis van het kerkge bouw. De heer Van der Hark gaf een resumé van de moeilijkheden, die men bij de renovatie heeft ondervonden. Sedert de ingebruikneming van de Willibrorduskerk zijn er diverse restau raties uitgevoerd. Op 8 mei 1768 werd de "schuilkerk" in gebruik genomen, onder de voortvarende leiding van Pastoor Jodocus Car- dinael, alias De MAN. Een kleine twee eeuwen later maakte Zierikzee kennis met een niet minder voortvarende pas toor, de Zeer Eerwaarde heer Brink. Een bijzon der accent kreeg ons bezoek door het prijsgeven van een geheim dat sedert het jaar 1937 is bewaard. Pastoor Brink, die eigenlijk de gehele katholieke wijk wel wilde renoveren toog er in de nachtelijke uren op uit om met een breekijzer het Mosselpoortje, dat hem eigenlijk in de weg stond, aan een onderzoek op duurzaamheid te controleren. Dit is op een dermate forse wijze gebeurd dat 's anderen daags het poortje prompt instortte. Door de jaren heen heeft een passeren de vrachtwagen de schuld gekregen. Maar, het is niet alles kommer en kwel! Dank zij dat ingestorte poortje is "Stad Lande" op gericht in 1939. De oprichters achtten dit inci dent als een "mene tekel" de krachten te bunde len om de "mooie dingen" in Zierikzee en omstreken te behouden voor het nageslacht. Waarvan akte!. A. Leijdekkers "Het velt dat geeft ons heylsaem groen, oock veel dat hinder plagh te doen, En wie doch heeft 'er noyt gegaen, Daer distels by de rosen staen 521

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 3