Herinneringen aan twee Christelijk Gereformeerde ouderlingen. in granen. Omstreeks 1865 verkocht hij het pand aan Willem Meesters, agent van politie, die hier was benoemd. Het gezin Meesters ver huisde waarna P. C. van der Valk hier in 1871 een viswinkel opende. Maar in hetzelfde jaar werd het pand gekocht door de broodbakker Willem Manni. die hier woonde met vrouw en kinderen, die uiteindelijk twaalf in getal zouden worden. In de jaren tachtig werd Jacob Landman bewoner. Hij was lijkdienaar en win kelier in kruidenierswaren. In 1926 vestigde zich kleermaker Pieter Trompet" in het pand. Later ging hij de kleding voor de marine vervaardigen en herstellen, trok naar Nederlands Indië, maar keerde in 1935 weer terug. In 1936 trok A. F. Schiettekatte in Korte Groendal 13 en begon er een bakkerij. Na zijn vertrek was het pand voorgoed winkel af en diende vervolgens alleen nog als woonhuis voor verschillende mensen. Met dank aan streekarchivaris H. Uil. die enige informatie omtrent de bewoners en verdere ach tergronden van deze Zierikzeese panden, op verzoek van Stad en Lande op papier heeft gezet. Carolien de Vrieze In februari 1944 moest het grootste deel van de bevolking van Schouwen - Duiveland op last van de Duitsers evacueren. De bezetters inun deerden het eiland in het kader van de Atlantikwal als verdediging tegen een mogelij ke geallieerde invasie. Alleen in de Westhoek en in Zierikzee bleef een behoorlijk aantal in woners achter. Ze werden onmisbaar geacht voor de instanthouding van de samenleving. In de ontvolkte dorpen waren om diezelfde reden nog wat mensen overgebleven: mensen die bij de waterstaat werkten, een enkele landbouwer en ambtenaren van nutsbedrijven, zoals de P. T. T. en de electriciteit. Omdat mijn vader bij de P. T. T. werkte hoefde ons gezin het eiland niet af. We verhuisden van Zonnemaire naar Zierikzee. waar mijn vader op het postkantoor te werk werd gesteld. De bevol king van het stadje was behoorlijk uitgedund. De H. B. S. was opgeheven. Alleen de openba re lagere school functioneerde nog, evenals een rudimentaire U. L. O. De Zierikzeese predikan ten waren evenals die van de dorpen - met uit zondering van Haamstede en Renesse - ver plicht vertrokken. Op de zondagen werden er in Zierikzee kerkdiensten gehouden waarin ouder lingen voorgingen die een preek lazen. Hervormden en Gereformeerden kerkten samen in de Lutherse kerk. Maar de Christelijk Gereformeerden deden aan deze oecumene niet mee. Ze hielden aan hun eigen identiteit vast en kwamen tweemaal per zondag bijeen in het nu afgebroken kerkgebouw aan de Minderbroeder straat. Op de gevel aan de voorzijde bij de in gang stond een PsalmtekstHoe lieflijk zijn Uw woningen, o Here der heirscharen". Omdat we hervormd waren kerkten we daar niet. Ik werd getroffen door de bijbeltekst op de muur van de kerk en wilde wel eens binnen kijken. Onze Christelijk Gereformeerde melk boer was zo vriendelijk mijn ouders en mij er rond te leiden. Ik vroeg of ik het kerkorgel mocht bespelen. Dat mocht. Toen bleek dat de organist geëvacueerd was en dat ze iemand zochten. Ik zou wel in aanmerking willen komen. In mijn geboortedorp had ik ervaring met de begeleiding van kerkdiensten. Alleen mijn leeftijd van 13 jaar was een bezwaar. Voor de ouderlingen, die 's zondags om de beurt de preek lazen in de diensten, moest ik voorspelen. Ze waren tevreden en accepteerden me tegen een beloning in natura. Iedere zaterdag mocht ik bij een van hen. die veehouder was, twee liter melk komen halen. In de oorlogstijd, toen 560

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 14