Uw aandacht gevraagd voor de 'kroniek' no. 19 (1994) 'Vijf jonge matrozen brengen de nieuwe Kroniek van Slad en Lande veilig aan wal', met deze woorden opende de Zierikzeese Nieuws bode van vrijdag 18 november 1994 het verslag van de dit keer zeer originele presentatie van het Jaarboek. Op donderdag 17 november voer de hoogaars ARM 17 de Oude Haven binnen met aan boord de nieuwe Kroniek 1994. Een vijftal jonge matrozen kon na enig speur werk het boekwerk veilig aan wal brengen en aan de voorzitter van de redactiecommissie, dr. J. A. Brandenbarg, overhandigen. Een van de artikelen uit deze rijk gevarieerde Kroniek was de aanleiding voor deze afwijken de maar tevens unieke presentatie. Van de hand de heren A. C. Meijer en H. Uil verscheen het artikel 'Na de storm de strand vonder' De belevenissen van schipper Daniël de Vries en zijn bemanning op nieuwjaarsdag 1779 bij de stranding van hun schip de Maria Josephina op de plaat 'Dwars in de weg' en hun ervaringen met de plaatselijke overheden wordt op een levendige wijze weergegeven. Gelukkig kon een lading bijzondere boekwerken evenals de Kroniek veilig aan wal worden gebracht en na een zorgvuldige behandeling voor het nage slacht behouden worden. De medewerkers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch instituut Harry Geurts en Aryan van Engelen geven in hun bijdrage een over zicht van de weerkundige waarnemingen, opge tekend in de zeventiende en achttiende eeuw door de bekende Zeeuwse geleerden Isaac Beeckman en Job Bastei'. Het werk van een tweetal Zierikzeese dichters ten behoeve van de Groote schrijf Almanach, wordt tot leven geroepen door Jeroen Salman. Reinier Telle, geboren in 1558 of 1559 te Zierikzee, werd na zijn studie in Leiden. Duitsland, Frankrijk en Italië rector van de Latijnse school in zijn geboorteplaats. Na 1613 stond Telle bekend als remonstrants pamflettist en hekeldichter. Adriaan Hoffer, eveneens in Zierikzee geboren 1589-1644), was waar schijnlijk leerling van Telle. Tussen beiden be stond een hechte vriendschap. In zijn artikel tracht Salman de relatie tussen beide dichters en hun relatie tot de Amsterdamse schrijfalmanak uit te diepen. De tot in details overgeleverde administratie van het landbouwbedrijf 'Tusschenbeiden" te Ouwerkerk over de periode 1832-1891 vormt de basis voor het artikel kosten en baten van de hand van Peter Priester, medewerker van het Rijksarchief te Middelburg en belast met het onderzoek naar de Zeeuwse landbouw. Uit deze administratie blijkt hoe de landbouwers vader en zoon Job en Boudewijn Giljam van der Have hun bedrijf steeds opnieuw aanpasten aan de moderne ontwikkeling in de landbouw in de tweede helft van de negentiende eeuw. De herinneringen aan de afschuwelijke ramp nacht van 29 op 30 april 1917, toen een Engels vliegtuig bij vergissing een aantal bommen op Zierikzee loste worden tot leven geroepen in het artikel bommen op Zierikzee in 1917 van de hand van de oud-gemeentearchivaris van Zierikzee de heer C. Postma. Hij beschrijft de verschrikkingen van het moment en gaat onder ander in op de schuldvraag en de schadevergoe ding. Inundatie, evacuatie, isolement, Schouwen - Duiveland in de jaren 1944-1945 in dit artikel, geschreven door de historicus Gijs van der Ham, bekend door zijn studie 'Zeeland 1940- 1945' wordt 50 jaar na dato ingegaan op de ge volgen van het besluit van de Duitse bezetter om grote delen van westelijke provincies, waar onder Schouwen-Duiveland te inunderen. De evacuatie van 1944. In dit artikel komen een drietal willekeurig gevraagde bewoners van Schouwen-Duiveland aan het woord. Zij be schrijven in de streektaal hun ervaringen tijdens de evacuatie van 1944. Uit hun verhalen blijkt dat deze onverwachte, gedwongen verplaatsing van een groot gedeelte van de eilandbevolking een diepe, levenslange indruk heeft achter gela ten. Het naoorlogs toerisme in de 'Westhoek' vormt de basis voor het artikel 'Met open armen ont- 571

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 25