Van de redactie AD LEIJDEKKERS Van het bestuur Blijde en droeve zaken hebben zich binnen korte tijd in de vereniging aangediend. In april werd onze secretaris Ad Leijdekkers door de Kiwanis Club in het stadhuis te Zierikzee on derscheiden met de door de club beschikbaar gestelde cultuurprijs. Dit vanwege zijn bijzon dere verdienste op het gebied van kunst en cul tuur. In de afgelopen jaren heeft hij als schrijver en spreker op zijn eigen wijze het cultuurgoed van het streekdialect uitgedragen. Mevrouw Asselbergs feliciteert Ad Leijdekkers na de uitreiking van de cultuurprijs van de serviceclub Kiwanis, Zierikzee. De prijs werd toegekend voor zijn inzet voor het behoud van ons cultuurbezit, de streektaal. Kort erna moest Ad worden opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam, om daar een ingrijpende operatie te ondergaan. De heer J. van Loo neeml voorlopig het secreta riaat over. Gelukkig krijgen we nog steeds flink wat copij toegestuurd. We zijn echter gebonden aan een omvang van 24 pagina's per editie daardoor is er min of meer een wachtlijst ont staan. We vragen de diverse auteurs dan ook wat geduld tot hun bijdrage aan de beurt is. In memoriam geboren 13 november 1926 overleden 27 juni 1995 Kort na het uitreiken van de kultuurprijs in hel Stadhuis van Zierikzee, voor Ad een hoogtepunt, kreeg hij het bericht, dat hij moest worden opgenomen voor een zware operatie. Ad. die zo goed gevoelens van mensen onder woorden wist te brengen, in hun eigen Zeeuwse taal. werd plotseling geconfronteerd met twee uitersten, de jubelstemming vanwege de verkregen waardering voor zijn verhalen en liedjes en de angst voor een ris kante operatie, die het hem misschien onmogelijk zou maken nog te kunnen spreken. "Zo, wordt je de hemel in geprezen, zo sta je aan de rand van je graf'. Er was voor hem maar één weg, het aanvaarden van een risico volle operatie. Door allerlei complicaties bleek de weg veel zwaarder dan men had voorzien. Hij overleed voor ons onverwacht. Stad Lande verliest een actief lid van de commissie streektaal en een secretaris van het bestuur, die de doel stelling van Stad Lande onderschreef én in praktijk bracht. Dit deed hij middels het uitdragen van verhalen en liedjes uit de eigen streek. Hij hield van Schouwen- Duiveland. haar natuur, de mensen met hun eigen taal. Op humorvolle en milde wijze zette hij menselijke situ aties neer. Zijn stem was wekelijks te horen op Omroep Zeeland. Zeeland verliest een markante persoonlijkheid en een goed mens. Als secretaris heeft hij voor de ver eniging veel werk verzet. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Ad had door zijn verschillende activiteiten, veel con tacten. Velen zullen hem missen. Voor zijn vrouw en kinderen is er plotseling een grote leegte. Namens de leden van Stad Lande wensen wij hen heel veel sterkte toe. Wij bewaren aan de kleine man met zijn grote capaciteiten een hele goede herinnering. Hugo Doeleman. voorzitter Gedurende vele jaren heeft onze vereniging zich beijverd voor het behoud, of liever gezegd het herstel, van het unieke vakhuiswerk in het Vrijpoortje te Zierikzee. Acht jaar geleden rie pen wij onze leden op om niet suggesties te komen. Daarna is er veel gepraat, geprocedeerd en werd het weer stil. Nu lijkt het er op dat met veel inzet van het gemeentebestuur van Zierikzee er een oplossing komt. Stad Lande draagt ook een steentje bij. De monumentale boerderij Goemanszorg te Dreischor wordt momenteel in oude luister her steld door aannemersbedrijf v. d. Velde uit 549

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 3