Het Driekoningenklooster en het generaal kapittel van Sion. nealogisch centrum gevestigd. In het "Hof van Assendelft" waren stijlkamers en diverse am bachten te bewonderen. De boerderij "Oost- Leeuwensteijn" bevat diverse ambachten en een complete inventaris van een kruidenierswinkel. Een leuk museum om in rond te dwalen. Vervolgens ging het op huis aan. Dankzij flexi bele inzet van de excursiecommissie konden we terugzien op een geslaagde dag, Stad en Lande waardig. Drs.P.F.Vleugel Na het ontstaan van een groot aantal Augustijner kloosters in de 14e en 15e eeuw, waaronder het Driekoningenklooster in Zierikzee, verenigden vele daarvan zich in zo genaamde kapittels. In ons land was het be kendste het kapittel van Windesheim bij Zwolle, gesticht door Floris Radewijns. de naaste vriend van Geert Grote. Verder waren er het kapittel van Roermond en het kapittel van Sion. Met dit laatste had ons Driekoningen klooster betrekkingen. Sion, of voluit Maria op de berg Sion, was een klooster van Augustijner monnikken in Delft, waarvan de prior tevens leider - de superprior - was van het kapittel. Onder zijn leiding moes ten de priors en rectors van de aangesloten kloosters jaarlijks samen komen om met elkaar de nodige maatregelen te bespreken die voor het kapittel nodig en nuttig waren. Tot dit kapittel, dat zijn gebied had in het wes ten van ons land, behoorde een zevental man nenkloosters, onder andere het klooster Emrnaüs in het land van Stein bij Gouda, waar van Erasmus deel heeft uitgemaakt. Ook een zevental vrouwenkloosters heeft zich bij het ka pittel van Sion aangesloten. Drie daarvan zullen we in een latere publicatie nog tegenkomen: Mariënpoel bij Leiden, Margaretha in Gouda en Maria Magdalena in Amsterdam. Na 1437 werden er door het kapittel geen vrou wenkloosters meer opgenomen. De reden hier voor was. dat de mannenkloosters voor de aan gesloten vrouwenkloosters de rectors (priors) moesten leveren, waarvoor men weinig voelde. Omdat mannen die voor een geestelijk leven kozen, de keuze hadden tussen een bestaan als kloosterling en een leven als wereldlijk priester en vrouwen die een dergelijke keuze maakten, Reguliere Kanunnikes van Augustus. De zusters van hel Driekoningenklooster waren op dezelfde wijze gekleed. 565

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 19