Gesignaleerd. Bruinisse tijdens de Tweede Wereldoorlog Onlangs verscheen het boek Bruinisse in de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen van S. Midler en A. Wiebrens-Beekman, een uitgave van de gemeente Bruinisse en het Streekarchi- variaat Schouwen-Duiveland. In 1976 kwam het dagboek van de Bruse mosselschipper van de BRU 6. Sam Muller, in handen van de ge meente Bruinisse. Het document is opgenomen in de archieven van de gemeente en het wordt als zodanig beheert door het Streekarchivariaat. De heer Muller leefde van 1895 tot 1976. In zijn dagboek beschrijft hij zijn belevenissen van 4 september 1944 tot 18 juni 1945. Het dagboek van mevrouw Wiebrens is in particu lier beheer. Zij heeft haar aantekeningen in de zomer van 1945 gemaakt en later nog enkele aanvullingen toegevoegd. Beide ego-documen ten zijn precies zo afgedrukt zoals ze zijn ge schreven. Er zijn geen passages weggelaten. De latere toevoegingen van mevrouw Wiebrens zijn zelfs in cursief aangegeven, zodat duidelijk is in welke tijd haar opmerkingen genoteerd zijn. De auteurs beschrijven het dagelijkse leven in Bruinisse in een moeilijke periode. Zowel de heer Muller als mevrouw Wiebrens vertellen over de dramatische gebeurtenis in Renesse. De eenvoudig uitgegeven publikatie is verkrijgbaar bij de gemeente Bruinisse, Molenstraat 65, 4311 EB Bruinisse, tel. 01113- 1251 en bij het Streekarchivariaat Schouwen- Duiveland. Meelstraat 8. 4301 EC Zierikzee, tel. 01110-54454. Het boek kost 15,-. De ver zendkosten bedragen 5,-. Het verdronken Westenschouwen Op 26 mei jl. is de tentoonstelling 'Het Verdronken Westenschouwen' geopend. Bij deze tentoonstelling is een brochure verschenen met de gelijknamige titel. Het is een prachtige publikatie geschreven door F. Beekman en H.J.E. van Beuningen. Centraal staat het 15de eeuwse Westenschouwen. in die tijd een welva rend vissersdorp. In januari 1994. na een hevige storm, werden op het strand van Westenschouwen in enkele stroken zwart grond houten paaltjes en scherven gevonden. Met een metaaldetector kwamen ook voorwerpen van koper en tin tevoorschijn. Een vondst van een enkele munt uit de 15de eeuw kon de voorwer pen dateren. Dit vormde de aanleiding voor Frans Beekman om in archieven en boeken ver der te zoeken naar de geschiedenis en de rede nen van de ondergang van het dorp in de 15de eeuw. Het verloren gaan maakte zoveel indruk bij de bevolking dat de legende van de zee meermin is ontstaan, waarin de zeemeerman wraak neemt op de vissers van Westenschou wen. In de bijdrage van H.J.E. van Beuningen worden de 341 gevonden insignes gedocu menteerd. Van Beuningen is gespecialiseerd in de typologie en de datering van insignes. Het boekje Verdronken Westenschouwen is geïllus treerd en omvat 20 pagina's. Het is voor 3,50 te koop bij het museum 'de Burghse schoole'. Kerkstraat 3 te Burgh, tel. 01 115-1529 of u kunt het telefonisch bestellen bij de penning meester van de Stichting Westerschouwen Kultureel, tel. 01115-1708. Eventuele verzend kosten bedragen 2,50. En als u de brochure heeft gelezen dan kunt u niet anders dan een be zoek brengen aan de tentoonstelling: museum 'de Burghse schoole'. tot eind september 1995 en van 14 tot en met 21 oktober 1995. Ad en Tessa Braat Dit voorjaar werd Ad Braat, bekend kunstenaar te Zierikzee, voor zijn vele diensten voor de ge meenschap benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Over het werk van Ad Braat is een publikatie verschenen. Ad Braat. 50 jaar beeldhouwen, 1944-1994 van Edu Braat wordt een beeld geschetst van vijftig jaar vakman schap. In het 48 pagina's tellende boekje geeft Edu Braat, de oudste zoon van Ad Braat, een overzicht van het oeuvre van zijn vader. Er is een keuze gemaakt uit het omvangrijke werk. Naast foto's van vele kunstwerken staan uit spraken van Braat over zijn werk, ideeën en techniek. Tevens is een lijst opgenomen van bijna driehonderd beelden, inclusief de grote opdrachten die hij heeft gehad, zowel in Zeeland als erbuiten. Zo staat bijvoorbeeld in Zaandam voor het hoofdkantoor van Albert 568

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 22