Verslag van de streektaalcommissie 1994 Jaarverslag van de redactiecommissie jaarboek over 1994 "Adriaan de Vin is niet meer, maar hij heeft zijn sporen nagelaten", schreef Ton Brandenbarg in zijn memoriam. Waar zou dit méér ervaren kunnen worden dan in onze commissie, waarvan hij een reeks van jaren voorzitter was. De laatste vergadering onder zijn leiding was die van 18 april 1994. Zijn, in hoge mate, aanwezige kennis van onze streektaal en de regionale geschiedenis, zullen wij node missen. De vacature, ontstaan door het aftreden in no vember 1993 van mevrouw L. E. M. Veltman - Hack. kon aangevuld worden door het toetreden tot onze commissie van een tweetal nieuwe leden, en wel: Tineke Deurloo en Joost Rotte. Beide leden dragen de streekcultuur, waarin de streektaal een grote plaats inneemt een warm hart toe. Mede door hun inzet was het mogelijk een streektaalmiddag te organiseren op 12 novem ber 1994 in de Concertzaal te Zierikzee. De grote belangstelling voor dit evemenent geeft moed zulks in de toekomst nog eens te herhalen. Verheugend was te constateren, dat op deze middag ook de jeugd aanwezig was! Met deze positieve kanttekening te kunnen be sluiten doet deugd...! Ad Leijdekkers. t Samenstelling In de commssie hadden zitting de heren dr. J. A. Brandenbarg (voorzitter), F. Beekman, R. de Jongh (penningmeester). J. van Loo, Mevr. L. C. Mol-Sipman en de heer H. Uil (se cretaris). De eindredactie was in handen van de heer F. Beekman. Vergaderingen De commissie kwam bijeen op 7 januari, 23 fe bruari, 2 juni, 25 augustus, 27 oktober en 15 de cember. Werkzaamheden De redactie en samenstelling van het historisch jaarboek van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen - Duiveland vroeg weer veel tijd en energie van de leden van de commissie. Daarnaast is er de zorg voor het uitgeven van het jaarboek, met de daaraan verbonden werk zaamheden. Door een goede samenwerking met auteurs en drukker lukte het ook nu weer de nieuwe Kroniek van het land van de zeemeermin ge reed te krijgen. In deze 19e jaargang konden de volgende artikelen worden opgenomen: Harry Geurts m. m. v. Aryan van Engelen, Historische weerkundige waarnemingen in Zeeland. Het weer in Zierikzee bijgehouden door Beeckman en Baster. Jeroen Salman, Twee Zierikzeese dichters en hun seizoenversen. Reinier Telle en Adriaan Hoffer in de Groote schrijf almanach. A. C. Meijer en H. Uil, Na de storm de strand vonder. De lotgevallen van een beurtschip dat op nieuwjaarsdag 1779 bij Zierikzee aan de grond liep. Peter Priester. Kosten en baten. De administra tie van de boerderij Tusschenbeide te Ouwerkerk, 1832- 1891. C. Postma, Bommen op Zierikzee in 1917. drs. M. A. W. van Gessel, Met open armen ont vangen. Onstaan en sturing van het naoorlogse toerisme in de Schouwse Westhoek. 1945 - 1972. Gijs van der Ham, Inundatie, evacuatie, isole ment. Schouwen - Duiveland in de jaren 1944 - 1945. De evacuatie van 1944. Een drietal ervaringen van evacuées, opgetekend in de streektaal en 55

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 5