Jaarverslag van de redactiecommissie jaarboek over 1995 Jaarverslag Planologische Commissie 1995 was het jaar waarin de 20ste jaargang van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) verscheen. Vanwege het lustrumnummer werd. in plaats van de gebruikelijke opzet, gekozen voor een thema. De keuze viel op de monumenten van Schouwen-Duiveland, een onderweip dat onze vereniging na aan het hart ligt. In de Kroniek- 1995 werden de volgende artikelen opgeno men: Archeologische monumenten op Schouwen- Duiveland door drs. E. Vreenegoor Molens op Schouwen-Duiveland vroeger en nu door D. A. Haak De Sint Lievensmonstertoren te Zierikzee. Wat de bouwmaterialen ons over de geschiedenis vertellen. door dr. ing. H. Janse De restauratie van de Nobelpoort te Zierikzee (1973-1979) door H. Goedegebure Zierikzeese poortjes en gevelstenen door H. Uil De makelaar, een klein monument door H. C. Verduijn den Boer-Gorzeman Het Platte van Schouwen door John Beijersbergen Boerderijen door P. A. Boot Jonge bouwkunst en stedebouw op Schouwen- Duiveland door Berit Sens Op 16 november 1995 werd deze 20ste jaar gang gepresenteerd in het stadhuis te Zierikzee. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs in zijn functies van voorzitter van de Monumenten- wacht Zeeland en vice-voorzitter van de bege- leidingscomissie Monumenten Selectie Project. Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst waren onder meer bijna alle auteurs aanwezig. De eerste Kroniek werd overhandigd door de heer F. C. G. E. Greijn, die in 1995 de heer dr. J. A. Brandenburg als voorzitter opvolgde. In de samenstelling van de commissie kwam overigens geen verandering. De verkoopprijzen bleven gehandhaafd op 29.- voor leden en 32.50 voor niet-leden (voor de laatste maal werden deze prijzen in 1994 aangepast). De verkoop verliep zoals in voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk werd ook nu een belangrijk deel afgezet via de boekhan del. Bij de Zeeuwsche Boekhandel in Zierikzee zijn oudere jaargangen van onze Kroniek voor radig (tot en met 1990). Vanaf 1991 zijn deze ook nog bij ons verkrijgbaar. Om de verkoop vooral onder de leden van de vereniging te sti muleren, werd een folder verspreid voor het werven van abonnementen. Naast steun uit de verenigingskas werd op nieuw een financiële bijdrage ontvangen van de Slavenkas te Zierikzee. Voorts kregen wij een bedrag van het Fonds van Kazernering te Zierikzee. leden: P. A. Boot, L. Becu. M. K. Romeijn. Aktiviteiten in het jaar 1995. De beschadiging van het landschappelijk-, dorps- en stedelijk karakter van onze streek Schouwen-Duiveland gaat gestaag door. Wanneer men een aantal jaren de revue laat passeren, dan constateert men geregeld bescha digingen. hetzij door de oprukkende recreatie- bouw. woningbouw rondom de verschillende woonkernen, kolossale bedrijfsruimten voor de veeteelt en varkenshouderij. Wij betreuren deze ontwikkeling, maar de tijd gaat door en alles tegenhouden is niet mogelijk. Wij proberen echter onze bijdrage te leveren 610

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 28