In 1972 trouwde hij met Ellie Bueno de Mesquita. Hij solliciteerde bij de provincie Zeeland en werd aangenomen. Hij werd juri disch adviseur milieuzaken en daarna jurist in het kabinet van de commissaris van de konin gin. Ze gingen in Serooskerke op Walcheren wonen. Daar werd hij raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van Veere. Door zijn werk in het kabinet kreeg hij veel met burgemeesters te maken, als ze werden ontvangen bij de commis saris van de koningin. Zo kwam hij op de ge dachte om zelf naar de functie van burgemees ter te solliciteren en hij werd benoemd in het stadje Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. „In Sluis zijn we intens gelukkig geweest. We waren heel erg aan de bevolking gehecht. Onze twee kinde ren zijn daar geboren," vertelt de burgemeester. Hij is zes jaar in Sluis gebleven. In 1985 werd hij, naast zijn functie als burgemeester van Sluis, door de commissaris tot waarnemend burgemeester van Aardenburg benoemd, waar toen grote bestuurlijke problemen waren. In 1987 kwam er een vacature in Zierikzee. Jack Asselbergs voldeed aan de profielschets, hij solliciteerde. ..Halverwege de tachtiger jaren kregen de gemeenteraden meer inspraak bij een burgemeestersbenoeming. In 1986 had ik een kennismakingsontmoeting met de vertrouwens commissie uit Zierikzee. De ontmoeting vond plaats op een geheime locatie in Alblasserdam. Zierikzee trok me aan om zijn monumenten, bovendien is het een centrumgemeente met in dustriële- en gezondheidsvoorzieningen en een breed winkelareaal. Zo'n stad heeft voor een bestuurder een extra dimensie." Ambt Over het ambt van burgemeester: „Een burge meester moet voor een bindende factor zorgen. Hij moet de eenheid van bestuur bevorderen. De tijd van regenten is voorbij. Je kunt je niet isoleren. We leven nu in een maatschappij waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Er is een nieuwe generatie van burgemeesters aangetreden. Je moet altijd zorgen datje onaf hankelijk en onpartijdig blijft en tactvol en di plomatiek optreedt en toegankelijk bent." Over de herindeling op Schouwen-Duiveland per 1 januari 1997 heeft hij ambivalente gevoe lens. maar schaalvergotingsprocessen zijn over al aan de orde. ..De afstand naar de burger wordt wel groot. Een gebied van 30.000 ha. met water als buitengrenzen en zo'n twintig kernen, zo'n gebied managen is een zware taak, het be sturen wordt steeds complexer. De fusiebeslui- ten zijn van bovenaf genomen, dus we moeten ons erbij neerleggen. Men krijgt straks een inte grale en duidelijker visie op allerlei beleidsge bieden. Ik ben er toch een voorstander van ge worden, omdat er efficiënter gewerkt kan worden. Men hoeft niet steeds met alle gemeen ten meer om de tafel te gaan zitten om regionale zaken op te lossen en de meeste gemeenschap pelijke regelingen kan men opheffen. Er zullen dorpsraden komen, waarvan de bevoegdheden door de gemeenteraad vastgesteld worden, al naar gelang van de behoefte in de kernen. Ook wijst hij op de verdere professionalisering van het bestuur. Naast de full-time burgemeester, zijn er straks ook vier full-time wethouders, hetgeen de aandacht voor het bestuur en de bur ger een nieuwe dimensie zal kunnen geven. De meeste wethouders hebben naast hun huidige politieke functie er nog een gewone baan bij." Over Zierikzee kan hij lyrisch worden. „Hel is beeldschoon wat we nu hebben. De herinrich ting van de binnenstad is een verrijking ge weest. Zierikzee heeft een compleet en prachtig stadshart met een historisch beeld. De aankle ding van de openbare ruimtes heeft kwaliteit. Ik hoop dat in de stad nog een bescheiden theater neergezet kan worden in een multi functionele opzet, zodat er ook congressen, per soneelsbijeenkomsten en symposia in gehouden kunnen worden. Het zou jammer zijn voor Schouwen-Duiveland, als het culturele klimaat verder zou verschralen." Voor de toekomst hoopt hij. dat hij de bestuur lijke ervaring die hij opgebouwd heeft elders kan gebruiken. „Als bestuurder moetje pro bleemoplossend kunnen werken en proberen een bindend element te zijn. Dc overheid moet alleen randvoorwaarden scheppen. De samenle ving heeft zijn eigen krachten," aldus Jack Asselbergs, burgemeester van Zierikzee, de parel aan de Oosterschelde. BR-deR Zierikzee, 3 mei 1996 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 19