Van de redactie Van het bestuur: Streekdracht De Arke Eind maart 1996 werd de tentoonstelling 'Bot gevangen' in het Maritiem Museum in Zierikzee geopend. We vonden twee weten schappers, die meegewerkt hebben aan het onderzoek naar fossielen in de Oosterschelde bereid om in een artikel verslag te doen van hun bevindingen. Een artikel over historisch verantwoord groenbeheer geeft ons inzicht in hoe een gemeente omspringt met de aanplant in de kernen. In Een ontmoeting methadden we een gesprek met de laatste burgemeester van Zierikzee, mr. J. J. P. M. Asselbergs. Stad Lande bevordert samenwerking De doelstelling van Stad Lande, behoud van landschappelijke waarden en het stads- en dorpsschoon, is een doelstelling welke ook bij een aantal andere organisaties hoog in het vaandel staat. Denkt u maar aan, het Zeeuwse Landschap, de vereniging Natuur- en Vogel-wacht, de Bond Heemschut, de Vrienden van Westerschouwen en de Zeeuwse Milieu federatie. Het bestuur heeft onlangs besloten de banden met "bevriende" organisaties wat aan te halen met het doel samen sterker te staan. Met name bij het voeren van bezwaarschriftprocedures is het nuttig eikaars standpunten te kennen, de kennis te bundelen om vervolgens een con structieve bijdrage te leveren bij de besluit vorming omtrent planologische ontwikkelingen. Al lang is er een goed netwerk. Leden van Stad Lande zijn vaak lid of bestuurder bij een be vriende organisatie. In een aantal gevallen zijn de verbindingen zelfs statutair geregeld. Stad Lande draagt bestuurders voor bij de Stichting Slot Moermond, het Streek- en Landbouwmu seum en de monumentenstichting Goemanszorg Beheer. Elke stichting of vereniging werkt vol ledig zelfstandig. De bestaande vriendschaps banden maken het echter gemakkelijker kennis en ervaring uit te wisselen. Wij denken dat dit voor verdere ontwikkeling van ons eiland van groot belang is. Vandaar dat het bestuur de samenwerking graag stimuleert. Hugo Doeleman. voorzitter In de komende tijd wil ik u in deze rubriek wat vertellen over het reilen en zeilen van onze ver eniging. Ons logo ziet u hierboven, met erin onze naam: "de Arke". Het is ontworpen door Saskia Eggink. We houden ons bezig met folk lore in de vorm van klederdrachten en sieraden. Deze weerspiegelen iets van de cultuur en de gewoonten van vorige generaties. De kennis daarvan mag niet verloren gaan, vinden wij. Ze behoren tot het erfgoed, dat vorige geslach ten ons hebben nagelaten. We hebben de plicht, dat met zorg te beheren, om het op onze beurt weer te kunnen doorgeven. Nu is het niet zo, dat wij ons beperken tot de Schouwse drachten. Mensen, die hier wonen, maar uit andere streek afkomstig zijn, hebben vaak een dracht uit die streek van herkomst. In deze rubriek echter, wil ik me voorlopig zo veel mogelijk beperken tot de Schouwse kleder dracht. Voor onze presentatie van klederdrach- 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 3