Gehad De goede raad eens ouden dichters Andere documenten en archieven werden geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld de reeks 'Rijks Geschiedkundige Publicatiën' waarin tol- registers zijn gepubliceerd. Hierin worden de tolbetalingen vermeld van schippers uit Westen- schouwen, Nieuwe Haven of Paalvoetsijde. De laatste twee oude benamingen voor Westen- schouwen komen veelvuldig in de documenten voor. Bekend is wat de schepen vervoerden: ha ring en oesters, wol uit Engeland of zout uit Frankrijk. De 15de eeuw was het hoogtepunt van de handel. De laatste vermelding van schip pers uit Westenschouwen in de registers dateert uit 1490. In de periode ervoor is het dorp dus een bloeiende havenplaats. Vervolgens onderzocht Beekman oude kaarten en deed geologisch onderzoek op het strand. Op een kaart van Daniël Verburcht uit het mid den van de zestiende eeuw. aanwezig in het stadhuis van Zierikzee, en op andere kaarten vond hij het woord "houwer' bij Westen-schou wen vermeld. Een houwer is de benaming voor een spuikom of molenwater aan het eind van de haven om het water bij eb te laten wegvloeien en zo de haven diep te houden. Zo langzamerhand werd de geschiedenis van Westenschouwen 'zichtbaar'. Soms ontbraken er gegevens en moesten bepaalde ontwikkelin gen "aangenomen' worden: zolang het tegen deel echter niet is bewezen kunnen deze veron derstellingen blijven bestaan. Het dorp is rond 1550 verdwenen, de haven raakte verzand en de bewoners, vooral de schippers, vertrokken naar Zierikzee. Naar aanleiding van het verdwenen dorp is de sage over Westenschouwen ontstaan, waarin vissers een zeemeermin hadden gevangen en haar niet terug wilden geven aan haar zeemeer man. De zeemeerman waarschuwde de vissers dat het dorp zou vergaan, maar dat de toren zou blijven bestaan. Beekman toonde tenslotte dia's van de recon structie en voorwerpen die gevonden zijn. Voorwerpen uit de Romeinse tijd en materialen die op grote handelsactiviteiten duiden. Bijzonder was de vondst van een gebakken kopje, een meisjeshoofd van waarschijnlijk een poppenkastfiguurtje uit het begin van de vijf tiende eeuw. Ook dhr. Beekman wees de aan wezigen er op dat illegaal graven en spitten op het strand ongewenst is en allerlei materialen en gegevens zo vernietigd worden. Geïnteresseerden in het verhaal over Westenschouwen en de vondsten op het strand kunnen het boekje Het verdronken Westenschouwen van F. Beekman en H. J. E. van Beuningen kopen. De publicatie is verkrijg baar bij het museum 'De Burghse Schoole', Kerkstraat 3 in Burgh en kost 3,50. UitDe Nederlandse poëzie van de zeventien de en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten (samengesteld door Gerrit Komrij) Van Jan de Regt (1694-1715) 't Is troosteloos gezegt:'k heb dit en dat gehad. Wat baat ons nu de wyn. die gistren was in 't vat? Zwyg liever van de stroom, wanneer 't ver- loope ty is. De molens maaien niet met wind. die al voorby is. Van Abraham de Bosson (1754-?) Een jonge dichter vroeg eens een bejaard Poëet; Die een' geruimen tijd had aan die kunst besteed. Wat hij betrachten mioest om 't meeste te behaagen, En in zijn fraaie kunst met grootschen lof te slaagen, De wijze grijzaart had zijn antwoord straks gereed. En zeide: 'wilt ge uw' roem op aard bestendig maaken? 'Schets met uw Dichtpenseel slegts woorden zonder zaaken.' 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 8