Berichtgeving van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland -De Zeeuw van 16 mei 1910. -De Provinciale Zeeuwse Courant van 27 april 1994. -J. H. Midaviane: Een walvis in de haven van Veere (De Wete, april 1995). -J. P. van den Broecke: Burghsluis en het ge slacht Van der Klooster. (Zeeland Magazine, november 1974). Sprekers gezocht; gezocht: sprekers Zeker bestuursleden van verenigingen kennen het probleem uit ervaring: het vinden van een geschikte spreker of spreekster voor de jaarver gadering of het lezingenprogramma van het winterseizoen. De lezinghouders uit de eigen organisatie zijn na verloop van tijd allemaal een keer aan het woord geweest, dus hoe nu verder? Een compleet en zo actueel mogelijk overzicht van sprekers over "Zeeuwse" onderwerpen, een voor ieder te raadplegen sprekersgids, zou dan een uitkomst kunnen bieden. In diverse provin cies functioneert zo'n gids al lange tijd, en met succes. In Zeeland ontbreekt iets dergelijks tot nu toe. Een gemis dat door een groeiend aantal organisaties wordt gevoeld. Daarom hebben het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de consulent regionale ge schiedbeoefening het plan opgevat om in die behoefte te voorzien. Wij stellen ons de gang van zaken ter voorbe reiding van zo'n gids als volgt voor. Een ieder die zich wil laten registreren als spreker of spreekster over één of enkele Zeeuwse onder werpen, verzoeken wij vriendelijk een eenvou dig registratieformulier (met toelichting) aan te vragen. Dat kan schriftelijk (met behulp van een briefkaart) of telefonisch (0118 - 654347) bij het secretariaat van het Zeeuwsch Genootschap, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. Bent u beschikbaar voor één on derwerp, dan kunt u volstaan met één formulier aan te vragen en in te vullen. Wilt u in de be oogde gids voor meer onderwerpen vermeld staan, dan kunt u meer exemplaren van het for mulier aanvragen en invullen. Elk onderwerp dat een relatie heeft met Zeeland, komt in prin cipe voor vermelding in aanmerking. Deze op roep verschijnt in een aantal bladen, maar het is uiteraard de bedoeling dat u slechts één maal reageert. Het is dus duidelijk dat wij het initiatief leggen bij de lezers van deze oproep; dat lijkt ons effi ciënter dan elk lid van uw vereniging onge vraagd het formulier aan te bieden. Bij voldoen de respons ligt het in de bedoeling (een deel van) de geregistreerde gegevens te verwerken tot een handzame en voor ieder te raadplegen gids, waarvan de verschijning te zijner tijd nader zal worden aangekondigd. Het streven is er op gericht om in elk geval een zo compleet mogelijke gids van sprekers op het terrein van de geschiedenis van Zeeland samen te stellen. Voor nadere inlichtingen over de sprekersgids in voorbereiding kunt u terecht bij: drs. A. P. de Klerk, consulent regionale geschiedbeoefening Zeeland, telefoon 0118 - 638920 (maandag, dinsdag, woensdagochtend). 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 26