Nieuwe boeken Soms lagen we hevig met elkaar in de clinche, maar we hebben ook vreselijk veel gelachen samen. Hij was het, die mij uiteindelijk de aan zet gaf, om me geheel aan het werk van foto journalist te wijden." Johan D. C. Berrevoets werd een bekende per soonlijkheid op Schouwen-Duiveland. Zijn ka rakteristieke baardje, zijn knickerbocker en zijn camera werden zijn handelsmerk. Met zijn on gezouten uitspraken en zijn onconventionele manier van doen gaf hij samen met zijn hoofd redacteur het gezicht aan de 'Nieuwsbode'. Overal waar hij kwam werd hij al van verre her kend. Tientallen gebeurtenissen en evenemen ten werden door hem op de gevoelige plaat vastgelegd. ..Eén ding heb ik altijd bewust ver meden en dat is het zoeken naar sensatie. Het lag niet in mijn aard om aan sensationele ver slaggeving te doen. Daarom was ik op mijn plaats bij een kleine krant. Bij de Vaate vond het prima als ik foto's met een artistiek tintje leverde." Johan D. C. kon zijn ontvankelijkheid voor schoonheid in zijn werk niet verbloemen. Hij maakte een groot aantal portretten en samen met de kunstenaars Hedi Bogaers, Liesbeth de Jonge en Jan Jonker exposeerde hij in Zierik- zee. Op 59-jarige leeftijd kreeg hij echter weer te kampen met gezondheidsproblemen. De tijd was gekomen, dal hij .de lier aan de wilgen moest hangen'. Johan D. C. Benevoets legde de camera neer. Enkele duizenden van zijn nega tieven gingen in collectie naar het Streekar chief, veilig gesteld voor de toekomst. Zierikzee 11 september 1996 B.R.- de R. In de serie "In vroeger tijden" is het boek Ouwerkerk in vroeger lijden verschenen. Leden van de "Werkgroep Oud Ouwerkerk in Documenten" maakten een keuze uit het foto materiaal dat door vele Ouwerkerkers werd aangedragen. De werkgroep verzorgde even eens teksten en verhalen bij de foto's. Het boek geeft een blik op bijzondere gebeurtenissen en het dagelijks leven in Ouwerkerk voor de Tweede Wereldoorlog. In de publikatie zijn zeer veel familie-, school- en andere groepsfo to's opgenomen. Bijna alle mensen worden met naam genoemd in de onderstaande teksten. Daarnaast zijn echter ook prentbriefkaarten afgebeeld. Dan ontstaat een beeld van het dorp: straten en weggetjes, huizen, boerderijen, winkels. Heel informatief zijn afbeeldingen van de metsel- en timmerbedrijven, aardappeloogst, arbeiderswoningen rond 1900, turfgraven in de Eerste Wereldoorlog en de bedrijvigheid bij Viane waar bieten en aardappelen verder wer den vervoerd per schip. Het 84 pagina's tellen de boek kost 34.90. (ISBN 90-5534-031-6) In 1994 vierde de Zierikzeesche Nieuwsbode haar 150-jarig bestaan. Naar aanleiding daarvan verscheen in 1995 een fotoboek over Schouwen-Duiveland in vroeger jaren met de titel Voor twee cent azijn in 'n kopje. De foto's die in het boek zijn afgedrukt zijn ingezonden door lezers van de Nieuwsbode. Bij elke foto vertelden zij een bijzonder verhaal. Daarnaast verichtte L. van Vessem enig speurwerk naar aanvullende informatie en werkte zo alle verha len en gegevens verder uit. De opnames dateren uit de periode 1900-1970. het boek bevat geen thematische of chronologische indeling, maar is een compilatie van verschillende gebeurtenis sen op Schouwen-Duiveland. Het boek kan daardoor willekeurig doorgebladerd worden. Het fotoboek bevat 72 pagina's en is te koop voor 24.50. (ISBN 90-70859-03-3) In het dialect verscheen in december 1995 een boek met jeugdherinneringen van W. P. L Bakker Zierikzeese herinneringen. Bakker was gedurende 40 jaar onderwijzer van de christelij ke school aan 't Vrije en 26 jaar leraar natuur-, schei- en plantkunde aan de Landbouwhuis- houdschool. Daarnaast gaf hij Landbouw-win- tercursussen in Kerkwerve en Tuinbouwcursussen in Nieuwerkerk. Hij was dus een bekend persoon op Schouwen- Duiveland. Zijn belangstelling voor het dialect was groot en hij werkte ook mee aan het beken de dialectonderzoek van P. J. Meertens. In de 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 19