Van de redactie Van het bestuur Het is steeds weer prettig om te merken, dat verschillende auteurs onze vereniging een goed hart toedragen. Ze stellen hun tijd beschikbaar, om een bijdrage voor ons mededelingenblad te schrijven. Als redactiecommissie moeten we een keuze maken uit die bijdragen. Soms moe ten we bepaalde artikelen voorrang geven, omdat ze een actueel onderwerp behandelen. Andere artikelen verschijnen in een terugkeren de cyclus. Omdat we, gezien de kosten, gebon den zijn aan een uitgave van ongeveer 24 pagi na's per keer, kan het soms enige tijd duren, eer een artikel geplaatst wordt. Artikelen, die in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging, zijn altijd welkom. De redactie-commissie behoudt zich het recht tot plaatsing voor. Ter afwisseling van de tekst maken we steeds een keuze uit gedichten. Deze keer een bloem lezing uit Haiku. „Een vierkantje zon" van uit geverij Kairos uit Soest. De haiku is een gedicht in een korte vorm van drie regels. Vaak is het onuitgesprokene dat spreekt. Poëzie die ruimte schept en de lezer er deel aan laat hebben. Oproep We zoeken ter versterking van de redactiecom missie iemand, die aangeleverde teksten op floppy kan zetten. Inlichtingen inwinnen of aanmelden kan bij mevrouw M. J. Overbeeke - Sacré, telefoon 0111 -651302. Bijna dagelijks verlaat ik 's morgens vroeg ons eiland om er ook weer terug te keren. De weid se vergezichten bij Bruinisse zijn fascinerend. Het water, de lucht, de opkomende zon en sinds kort de nieuwe 'windwijzers' op Goeree- Overflakkee. Terugkerend, een ander licht, kleine aaszoekende mensen op de schorten bij Bru. Het silhouet van het vissersdorp met de talrijke masten van de zeilschepen. Wachtend voor de brug, tussen Duitsers en bekenden is Aqua Delta nauwelijks zichtbaar. Wat bezielt iemand om in een vakantie-park een torenflat te willen gaan bouwen? Hoe kan het dat iemand de goedkeuring van een gemeenteraad daarvoor krijgt? Waarom moet het hier steeds voller worden? Vragen die zeker beantwoord kunnen worden, maar die ons, het bestuur van Stad en Lande niet bevredigen. Nee, zelfs tegenstaan. Inmiddels zijn zo'n negen bezwaarschriften ingediend en zal het college van gedeputeerde staten van Zeeland zich moeten uitspreken. De direct belang hebbenden in de omgeving hebben naar onze mening nog te weinig van zich laten horen. De procedure loopt en termijnen verstrijken. Stad en Lande zal zich blijven verzetten tegen de komst van de torenbouw in Aqua Delta. Belanghebbenden die tot nu toe verzuimd heb ben om bezwaar aan te tekenen kunnen dit ken baar maken bij Stad en Lande. De stem van Stad en Lande zal luider klinken, wanneer haar achterban groter is. Het is nog niet te laat! H. Doeleman, voorzitter 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 3