JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1997 VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 21 NOVEMBER 1997 In 1997 werden zeven bestuursvergaderingen gehouden, waarvan een bijzondere over het ont werp Streekplan Zeeland. Tijdens de voorjaarsvergadering trad mevrouw E. J. M. van der Doe-van der Geest af en werd mevrouw J. M. Wagenvoort in het bestuur geko zen. De heren J. Kloosterziel en J. van Loo werden herkozen. Het contact met de Stichting Regionale Geschied beoefening Zeeland werd door een bezoek van de heer De Klerk aan de vergadering in april ver stevigd. Voor een beter contact met de Heemkun dige Kring Walcheren zullen wij in 1998 worden uitgenodigd voor een excursie. Op initiatief van de Bond Heemschut regio Zeeland is in Terneuzen een bijeenkomst van de verschillende heemkun dige verenigingen gehouden. Hierbij is gekeken hoe men van eikaars problemen kan leren. Op ons verzoek zal de schutskooi in de Regen boogstraat te Zierikzee door de gemeente worden opgeknapt. Stad en Lande zal er een bord met uitleg bij plaatsen. Er had weer een bijeenkomst van het bestuur met de leden van de commissies plaats, ditmaal in Slot Haamstede. Gebleken is dat in het vervolg zo'n bijeenkomst niet meer gecombineerd moet worden met een bestuursvergadering en dat veel meer aandacht besteed moet worden aan onderling contact. H. J. van 't Haaff De najaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland werd op 21 no vember 1997 gehouden in het Dürps'uus te Brui- nisse. Om 19.30 uur opende de voorzitter de vergadering en heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder werden de schrijvers van artike len in de Kroniek vermeld, waarvan prof. dr P.A. Henderikx deze avond als spreker optrad. Aanwezig waren 100 leden. De notulen van de voorjaarsvergadering op 24 april 1997 werden onveranderd goedgekeurd. Meerdere leden hadden bericht gegeven van ver hindering: de bestuursleden Romeijn, Kloosterziel en mevrouw Wagenvoort en de leden Berrevoets, familie Meerkerk-Wagenvoort, familie Ginjaar, Vogelesang en Stoon. Mevrouw Meyer vroeg of aandacht besteed kon worden aan de excursie. Naar haar inzicht waren de laatste twee expursies te langdurig, vooral door de langdurige slotmaaltijd. Dit onderwerp zal door het bestuur bekeken worden. Bij de mededelingen vraagt de voorzitter het oordeel van de leden over het standpunt dat het bestuur tot nu toe ingenomen heeft over de locatie van het nieuwe gemeentehuis. Het stand punt is dat de driehoek tussen de Nieuwe Kooiweg, Laan van Sint Hilaire en de Houwersweg te dicht tegen de oude stad is gele gen en dat bij bebouwing ervan het uitzicht op de oude stad wordt bedorven. De heer Van Sloten stelt dat dit vroeger steeds het standpunt van het gemeentebestuur van Zierikzee is geweest (bv. Eerste Weegje De heer Jansen vraagt of ook andere locaties onderzocht zijn, waarop mevrouw Geluk uitlegt dat weliswaar uit onderzoek de door het gemeentebestuur geko zen plaats als beste naar voren is gekomen, maar dat er nog onderzoek gedaan moet worden naar de zichtlijnen en de stedelijke randvoorwaarden. Toch zullen hieruit wel zeer dwingende argu menten moeten komen om het besluit van alle oude en de nieuwe gemeentera(a)d(en) te doen 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 10