PROJECT BURGERLIJKE STAND SCHOUWEN-DUIVELAND INLEIDING Onder auspiciën van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland ging in 1992 in Zierikzee een project van start dat de naam droeg 'Onderzoek naar Zeeuwse Burgemeesters 1850-1855' (een onderzoek naar genealogische en andere relevante gegevens van Zeeuwse bur gemeesters). Dit project werd geïnitieerd door drs. A. P. de Klerk, consulent regionale geschied beoefening. Voor Schouwen-Duiveland fungeer de met name dhr. H. Uil als aanspreekpunt. Het beoogde doel was deskundigheidsbevordering van amateur-historici. Zeventien, voornamelijk Schouwse, deelnemers werkten hieraan mee. Het resultaat is een boekwerk waarin alle verzamelde gegevens per onderzochte burgemeester opge zocht kunnen worden. Na voltooiing van dit Burgemeester-project werd tijdens een bijeenkomst besloten om de opgeda ne kennis niet verloren te laten gaan en een nieuw project te zoeken. De keus viel, na een voordracht over de bewerking van de Noordwelse Burgerlijke Stand, op de bewerking van de gegevens van heel Schouwen-Duiveland. Met name de heren H. Uil, archivaris en A. S. Pattenier, archiefmedewerker en enkele deelne mers uit het Burgemeester-project werkten mee aan de opzet van het nieuwe project. Dit bestond uit het opstellen en stapsgewijs bijstel len van de zogenaamde overname-formulieren. Op deze formulieren kunnen alle aktegegevens integraal overgenomen worden. Als proefperiode is Zierikzee tijdens de jaren 1841 - 1850 onder de loep genomen. Maar liefst 2800 geboorteak ten, 2200 overlijdensakten en 400 huwelijksak ten passeerden de revue. Om de gegevens in een computerprogramma te kunnen verwerken werd er besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan met dr. C. A. Mandemakers van het Project Historische Steekproef Nederland. Deze instantie levert het gewenste en speciaal voor Schouwen-Duiveland aangepaste programma. Nadat de formulieren en het computerprogram ma grotendeels geoptimaliseerd waren, stond het project open voor nieuwe deelnemers. Deelname gebeurde na bekendmaking via de plaatselijke media en mond-tot-mond. Anno 1997 werken er 24 mensen aan dit project. Akten Sinds 1811 worden alle feiten die betrekking hebben op geboorte, huwelijk en overlijden van een persoon in openbare registers van de Burgerlijke Stand bijgehouden. Ook zijn er nog andere soorten akten, zoals echtscheiding, erkenning en levenloos geboren. De opzet van de Burgerlijke Stand gebeurde op initiatief van de Franse overheersers (Code Napoleon, 1804). De akten werden opgesteld door ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Voor 1811 werden de gegevens bijgehouden door de bedienaars van verschillende kerken. Men noteerde de levensfei ten in de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatre- gisters (retro-acta). Vaak ontbrak dit aan nauw keurigheid en volledigheid. Door de vrijwel volle dige gegevens (standaard opzet) op de akten na 1811 kunnen we nu, bijna twee eeuwen na dato, onze voorouders vrij gemakkelijk traceren. De aangifte van een geboorte verplicht allereerst de vader. Is deze er niet of is hij verhinderd dan kan een geneesheer, een vroedvrouw, etc. de aangifte doen, mits hij of zij maar getuige van de geboorte was. Binnen drie dagen moet de aangifte geschieden. Op de akte staan o.a. tijd en plaats van geboorte, de ouders en de aange vers (waarvan natuurlijk heel vaak de vader er één was). Bij onechte of voorkinderen doet ook redelijk vaak de vader van de moeder aangifte. Ook kunnen er erkenningen in deze registers voorkomen. Op huwelijksakten staan veel genealogische gegevens. Allereerst de beide ouderparen. Bij afwezigheid van deze kunnen de grootouders genoemd worden. Beroepen staan vermeld, als mede de geboorteplaats van de huwelijkskandi daten. Tot een bepaalde tijd (in Noordwelle tot 1914) zijn er vier getuigen vermeld, later twee. Van deze getuigen staat meestal hun relatie tot de huwelijkspartners bijgeschreven. Aardig om te zien is of al deze personen die in de akte 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 25