genoemd worden kunnen schrijven. Een huwe lijksakte kan daardoor maximaal tien handteke ningen bevatten. Bij wet was bepaald dat vrou wen tot 1928 niet als getuige in aanmerking mochten komen. Een akte van overlijden bevat vanzelfsprekend de plaats en tijd van overlijden. Meestal worden beide ouders vermeld. Uitzonderlijk voor een aangifte van overlijden is dat het wettelijk niet bepaald is wie er aangifte moet doen. Een ieder kan dit doen. Indien iemand niet in zijn woon plaats overleed stuurde de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een uittreksel uit het overlij- densregister vanuit de overlijdensplaats naar de woonplaats van de overleden persoon. Doodgeboren kinderen werden soms in de over- lijdensregisters bijgeschreven en soms in aparte registers, de zogenaamde akten van levenloos geboren kinderen. Sommige berichten van over lijden kwamen tot één jaar na dato bij de ambte naar binnen. Vaak betrof het in zo'n aangifte dan een zeeman. De openbaarheid van akten is wettelijk bepaald. Voor geboorten is dit 100 jaar, voor overlijden 50 jaar en voor huwelijken 75 jaar. Bij het gemeentearchief Schouwen-Duiveland, gevestigd in het stadhuis te Zierikzee, is de openbaarheid van geboorte-akten 1811 t/m 1902, huwelijk 1811 t/m 1922 en overlijden 1811 Vm 1947. Reden daartoe is dat men de openbaarheid van geboorteakten uit het Rijksarchief volgt. Door middel van micro-fiches kunnen deze akten wor den bekeken. De deelnemers aan het project mogen in de studiezaal van het gemeentearchief bij uitzondering gebruik maken van de originele registers van de Burgerlijke Stand. Dit om de leesbaarheid te bevorderen en de mogelijk voor komende onvolledigheid van de verfilmde fiches te passeren. AKONS - programma Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is bezig om de Burgerlijke Stand van heel Nederland in kaart te brengen. Dit gebeurt met behulp van een computerprogram ma. Allereerst worden alle gegevens van overlij den ingevoerd. Dit project draagt de naam A. K. O. N. (Algemene Klapper Overlijden Nederland). Tijdens de start van onze eigen deelnemersgroep werd er gezocht naar een goed invoer-program- ma. Om praktische redenen resulteerde dit in een samenwerking met voornoemde instantie. Zij pasten hierbij hun programma zodanig aan dat dit aan onze eisen voldeed. Ons programma heet A. K. O. N. - S. De S staat voor Schouwen- Duiveland. Het voordeel van een landelijke aan sluiting is dat de gegevens in de toekomst niet verloren gaan en tevens een niet-regionale bewerking kunnen ondergaan, en een grotere toegankelijkheid van de gegevens. Men zou ver schillende landsdelen onderling kunnen vergelij ken. Het overlijdens-invoerprogramma is zodanig dat alle gegevens die in een akte staan ingevoerd kunnen worden geregistreerd. Door middel van bepaalde selecties kunnen allerlei saillante details opgevraagd worden. Een deelnemer voert thuis (tegenwoordig ook op het archief te Zierikzee mogelijk) de overgenomen gegevens in. Na vol tooiing van zijn of haar deel van de Burgerlijke Stand word de diskette op het archief ingele verd. Het archief zet deze gegevens bij elkaar en stuurt deze door naar de makers van A. K. O. N. - S. Een kopie blijft achter en hiermee kunnen de deelnemers naar eigen inzicht hun selecties opzoeken. (Waarschijnlijk zullen de deelnemers na enige tijd lijsten van invoerde akten krijgen.) Controle op de ingevoerde akten blijft een actu eel en kritisch punt waarmee rekening gehouden moet blijven worden. Maar één deelnemer draagt hiervan de fakkel en dat is eigenlijk te weinig. Akten-inhoud Door persoonlijke interesses hoeft het project niet saai te zijn. Dit valt af te leiden uit sommige gebeurtenissen. Enkele voorbeelden. Bij de bewerking van twee geboorten uit Noordwelle blijkt dat de huisvesting niet optimaal was. Gert Dane en Janna Geleijnse kregen twee kinderen; Nicolaas, geboren 18 april 1846 en Elizabeth, geboren 20 april 1847. Voor beide kinderen word als adres gegeven: "...geboren in een tent onder aan de kustlichttoren...". Bij een 'notabel' huwelijk in Zierikzee zijn de titels en beroepen van de op de akte voorko-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 26