GESIGNALEERD NIEUWE PUBLICATIES OVER SCHOUWEN-DUIVELAND Kranten op Schouwen-Duiveland Heel toevallig, voor het definitieve einde van de Zierikzeesche Nieuwsbode, verscheen de doc toraalscriptie van Annegeer Rombouts uit Nijmegen over de rol van de Zeeuwse pers in de totstandkoming van de grondwetsherzie ning in 1848. Mevrouw Rombouts raadpleegde voor haar onderzoek verschillende Zeeuwse kranten uit de eerste helft van de negentiende eeuw, waaronder de Zierikzeesche Courant en de Zierikzeesche Nieuwsbode. Uit haar studie blijkt dat het karakter van beide kranten zeer verschillend was. In de negentiende eeuw werd de krant hét medium om de bevolking te infor meren. De Zierikzeesche Courant werd in 1797 opgericht door stadsdrukker Abraham de Vos. Binnen enkele jaren werd duidelijk dat de krant niet voldeed aan de verwachtingen en in 1810 werd de uitgave stop gezet. In 1813 werd een nieuwe poging ondernomen, dit maal met meer succes. Omdat de uitgever nauw verbon den was met het stadsbestuur weigerde hij liberale artikelen op te nemen. Dat er toch behoefte was aan een 'oppositiekrant' bleek uit de oprichting in 1844 van een tweede Zierik- zeese krant de Zierikzeesche Nieuwsbode. Deze krant was bijzonder populair en veel mensen konden daarin hun mening geven over de grondwetswijziging. Naast het sensatienieuws werden ook 'sappige' stukjes opgenomen van de liberale oppositie. De stukken in de krant, met niet alleen geestige, maar ook cynische en pittige commentaren, maakten de lezers bewust van de hervormingen die, volgens de redactie, nodig waren. De lage prijs en het karakter van de krant leidden ertoe dat ook de gewone mensen de krant lazen. Op deze wijze droeg de Nieuwsbode bij aan de publieke opi nie over de noodzakelijkheid van de grond wetswijziging. De lokale krant op Schouwen-Duiveland heeft zijn tijd gehad: de belangrijke politieke onder werpen worden nu in de grote landelijke dagbla den besproken. Bezat Schouwen-Duiveland in het verleden twee kranten, sinds kort verschijnt er geen een meer. A. Rombouts, De Zeeuwse Pers en de grond wetswijziging van 1848, Nijmegen 1997 (docto raalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen), 85 p. Nieuwsbrief Archeologie In november 1997 verscheen de eerste aflevering van de Nieuwsbrief Archeologie, een uitgave van het Bureau Voorlichting van de Provincie Zeeland. De belangstelling voor archeologie is groeiende. Niet alleen bij het publiek, maar ook in de politiek. Eind 1995 werd de notitie over archeologiebeleid '(on)beroerde grond' bespro ken door Provinciale Staten. Daarna zijn er extra middelen beschikbaar gesteld en werd een taak verdeling tussen provincie en rijk vastgesteld. Binnenkort treedt naast de archeoloog in de pro vincie Zeeland (Rijksdienst voor Bodemonder zoek) een eigen provinciaal archeoloog in func tie. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan het Provinciaal Steunpunt Cultureel Erfgoed, het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Zeeland en het provinciale archeologische nieuws zoals tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en waarnemingen. In dit informatieblad wordt ook het onderzoek vermeld dat de Werkgroep Archeologie Schouwen- Duiveland op het voormalige terrein van garage Van der Wekken aan het Jannewekken heeft uit gevoerd. Tussen circa 1430 en 1572 stond hier het Driekoningenklooster. Het onderzoek wees uit dat de oorspronkelijke bewoning doorliep tot aan de Driekoningenlaan. Informatieblad Nieuwsbrief Archeologie, Middelburg 1997- verschijnt vier maal per jaar. Een gratis abonnement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Afdeling Voorlichting van de Provincie Zeeland, tel. 0118 - 631394 of 631396. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 50