Zeeuwse emigratie naar Amerika Op de 11de Historische Studiedag te Middelburg op 6 september 1997 stond de emigratie van Zeeuwen naar Amerika centraal. In het thema nummer over dit onderwerp van het tijdschrift Nehalennia, het bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialect onderzoek, komen zijdelings ook de naar Amerika vertrokken inwoners van Schouwen- Duiveland ter sprake. In het artikel van P. R. D. Stokvis wordt melding gemaakt van een gods dienstig gemotiveerde groepsemigratie vanuit Schouwen-Duiveland in het midden van de negentiende eeuw. Boeren, ambachtslieden, dag loners, schippers en voerlieden trokken naar het verre land, dromend van een eigen bedrijf. Mosselvissers uit Bruinisse en oestervissers uit Yerseke vestigden zich vooral in West Sayville in de Staat New York. In een Haags blaadje uit 1847 is een ontmoeting beschreven met Zeeuwse landverhuizers uit onder andere Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Bommenede en Zonnemaire. In het tijdschrift zijn verder bijdragen te vinden van prof. dr. R. P. Swierenga, dr. J. L. Krabbendam en prof. dr. J. van Marie. In de bijdrage van J. H. F. Schwartz wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bronnen voor onderzoek naar Zeeuwse emigranten. Sinds kort is een lijst beschikbaar van de namen van de in de periode 1901-1920 geëmigreerde inwo ners van Schouwen-Duiveland. Een groep onder zoekers heeft, onder leiding van de consulent regio nale geschiedbeoefening, A. P. de Klerk, alle gege vens opgespoord in de bevolkingsregisters. Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920, themanummer 11e Historische Studiedag, Nehalennia, aflevering 114, Middelburg 1997 (ISSN 0168-7131), 68 p. Zeeuwse smokkelhandel In het Tijdschrift voor zeegeschiedenis, nr. 2 1997, is een artikel te vinden over de omvangrij ke smokkelhandel (eind zestiende eeuw tot het begin van de achttiende eeuw) door Zeeuwse kooplieden, waaronder ook die uit Zierikzee, op West-Afrika. Particuliere handel was in die tijd verboden, want de West Indische Compagnie (WIC) bezat sinds 1621 het monopolie op de handel naar West-Afrika. Toch bleek de smokkel handel een lucratieve manier om de scheepvaart rendabel te houden. Er werd gehandeld in goud, ivoor, textiel, vuurwapens, peper, enz. De smok kelhandelaars hadden daarmee bijna een kwart van de goederenhandel tussen de Republiek en West-Afrika in handen. Na 1700 was er ook sprake van slavenhandel. De meeste informatie in het artikel betreft de handel vanuit Vlissingen en Middelburg. Maar ook vanuit Zierikzee wer den smokkelschepen naar zee gebracht. De stadsregering van Zierikzee trad, net als die in de andere Zeeuwse steden, niet op, terwijl het wel een illegale activiteit betrof en er grote straffen stonden op de smokkelhandel. Henk den Heijer, Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika (1674 - 1730). In: Tijdschrift voor zeegeschiedenis, jaargang 16 (1997) nummer 2 (ISSN 0167-9988), p.141-159. Meteen bijlage van door de WIC geconfisceerde smokkelschepen in de periode 1674 - 1730. Christóbal de Mondragón Op Schouwen-Duiveland is de naam Mondragon wel bekend. In Zierikzee is nu een theater-café en een theater met die naam bekend. Maar wie was eigenlijk deze Mondragon? Enige tijd gele den verscheen er een boekje over deze Spaanse militair van de hand van W.A. Boekelman. Christóbal de Mondragón, met deze accenten wordt de naam geschreven, werd in het begin van de zestiende eeuw geboren in Medina del Campo in Castilië in Spanje. Zijn juiste geboorte datum is niet bekend, waarschijnlijk 1514. In Zuid-ltalië voltooide hij zijn militaire opleiding en werd hij opgenomen in het leger van keizer Karei V. Mondragón vocht in Tunis en het Duitse Rijk voordat hij in de Nederlanden aankwam. In de Nederlanden was het een roerige tijd: de calvi nisten, volgens de Spanjaarden de 'opstandelin gen' wonnen steeds meer terrein in de Zuidelijke Nederlanden. Voor de vestiging van het absolute Spaanse gezag werd de Hertog van Alva vanuit Spanje naar de Nederlanden gestuurd om de orde te bewaren. Er volgden veldtochten van

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 51