VAN DE REDACTIE VAN HET BESTUUR Streekdrachtvereniging 'De Arke' heeft deelgeno men aan de nationale dag van klederdrachten in Apeldoorn. Deze dag was georganiseerd ter herdenking van de inhuldiging van 1898 van koningin Wilhelmina. Als herdenkingsjaar is 1998 in verschillende opzichten bijzonder te noemen, er worden tal van belangrijke gebeurtenissen herdacht. Van gemeente archivaris Huib Uil deze keer een bijdrage aan het Mededelingenblad, over de Kroningsfeesten op Schouwen-Duiveland in 1898. In dat artikel attendeert hij ons nog op tal van andere gebeurtenissen, die het herdenken waard zijn. Verder een ontmoeting met de eerste vrouwelijke burgemeester in Zeeland, mevrouw J.L. Niemantsverdriet en we duiken met W.P. de Vrieze in de geschiedenis van Burgh. Onze vereniging blijft groeien. Mensen worden lid, omdat zij de activiteiten van Stad en Lande willen ondersteunen. En voor een paar tientjes krijgt men ook nog een goed verzorgd Mededelingenblad. Met name onze planolo gische commissie heeft het erg druk. Veel ener gie wordt gegeven aan bestudering van het Streekplan, de Structuurvisie Schouwen- Duiveland, de herinrichtingsplannen en wijzigin gen van bestemmingsplannen. De gemeentelijke herindeling maakt het noodzakelijk dat een nieuwe eenheid wordt gebracht in oude bestem mingsplannen. Juist nu er zoveel tegelijk overhoop wordt gehaald is het goed dat Stad en Lande de ont wikkelingen 'bewaakt'. Onze planologische com missie, die uit vrijwilligers bestaat, heeft daar door te weinig gelegenheid zich bezig te houden met de zorg voor Monumenten. Het bestuur heeft daarom gemeend een nieuwe commissie te moeten formeren, die zich primair gaat bezig houden met het stimuleren van het behoud van monumenten en voordrachten zal doen voor plaatsing op de gemeentelijke- of rijks monumentenlijst. Hebt u belangstelling om in deze commissie te participeren? Of kent u iemand die dat zou wil len doen? Laat het mij even weten (tel. 0111- 401801). In de komende jaren zullen een aantal bestuurs leden terugtreden. Graag zien wij nieuwe bestuursleden toetreden. Primair zoeken wij mensen onder onze eigen leden, maar niet- leden, die onze doelstellingen onderschrijven en zich daar graag voor willen inzetten zijn ook welkom. Het lidmaatschap volgt dan vanzelf! Hebt u belangstelling, weet u iemand? Laat het mij weten. Tot slot, de ledenvergadering op vrijdag 20 november aanstaande in Renesse wordt een leuke en gezellige avond. U komt toch ook? H. Doeleman, voorzitter 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 55