LEVE KONINGIN WILHEMINA! DE KRONINGSFEESTEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND IN 1898 1998 is het jaar waarin talrijke belangrijke gebeurtenissen worden herdacht, zoals: 1248 - de stadsrechten van Zierikzee worden (opnieuw) bevestigd; 1548 - vereniging van de Nederlanden in de Bourgondische Kreits; 1648 - Vrede van Munster; 1798 - de eerste grondwet en 1848 - de nieuwe grondwet, met de geboor te van de parlementaire monarchie. 1998 is ook het Wilhelminajaar. Het is honderd jaar geleden dat Wilhelmina werd ingehuldigd als koningin. Ook Schouwen-Duiveland maakte zich op om de nieuwe vorstin welkom te heten. Schouwen-Duiveland in 1898 Nederland kende op het eind van de 19de eeuw een betrekkelijke welvaart. Dankzij een geleidelij ke industriële ontwikkeling en een groeiende nij verheid maakte ons land een bloeiende periode door. De vijf miljoen Nederlanders konden lang zaam wennen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals elektriciteit en een verbeterd treinverkeer. Schouwen-Duiveland profiteerde van die ontwik kelingen slechts op bescheiden wijze. De land bouw bleef het belangrijkste middel van bestaan. De verbindingen verbeterden, maar toch was, met name in de winterperiode, het isolement nog groot. Alleen in Zierikzee was gasverlichting. Deden op politiek terrein de confessionelen en de sociaal-democraten steeds meer van zich spreken, op Schouwen-Duiveland bleef de libe rale richting nog lange tijd overheersend. Het verenigingsleven bloeide op. Muziekverenigingen waren in trek, rederijkersge zelschappen werden opgericht en de sportbeoe fening kreeg steeds meer belangstelling. Plezierreisjes kwamen ook voor de arbeiders in trek. Een dagje naar het strand en op de Tweede Pinksterdag naar Schuddebeurs waren hoogte punten in het alledaagse leven. Een van de kenmerken van de periode rond 1900 was het sterke nationaliteitsgevoel. In de loop van de 19de eeuw was dat op allerlei wijze aangewakkerd. Het verleden werd verheerlijkt en tal van vaderlandse helden werden symbolen voor de jongens-van-stavast. De Zeeuwen kon den pronken met hun eigen Michiel de Ruyter. Symbool van de vaderlandsliefde was het Koninklijk huis. Breedvoerig werden de verdien sten van het Oranjehuis uitgemeten. Liefde tot de Oranje's werd vanaf de schoolbanken aange kweekt. Groot was dan ook de vreugde toen op 31 augustus 1880 een prinsesje werd geboren. Na het overlijden van kroonprins Alexander in 1884 was het kleine prinsesje voorbestemd om eenmaal haar vader, koning Willem III, op te vol gen. Na het overlijden van de koning in 1890 nam koningin Emma als regentes de taak op voorbeeldige wijze waar. De kroningsfeesten in Zierikzee Op 31 augustus 1898 brak het moment aan waarop Wilhelmina de 18-jarige leeftijd bereikte en daarmee koningin werd. Koningin Emma vaardigde op 30 augustus een proclamatie uit waarin zij haar aftreden als regentes bekend maakte. De nieuwe koningin richtte zich de vol gende dag tot haar onderdanen: 'Ik hoop en verwacht dat U aller steun, in welken ambtelijken of maatschappelijken werkkring binnen of buiten het Koninkrijk Gij zijt geplaatst, Mij daarbij nooit ontbreken zal. Op God vertrouwende en met de bede, dat Hij Mij sterke, aanvaard Ik de regee ring'. Jong en oud maakte zich op om de nieu we koningin welkom te heten. Hoewel de Nederlandse vorsten 'slechts' ingehuldigd en niet Feesttent op het Havenplein in Zierikzee, 7 september 1898 (foto collectie Gemeente archief Schouwen-Duiveland, Zierikzee) 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 58