gekroond worden, sprak en schreef iedereen over het kroningsfeest. Ook Schouwen-Duiveland bleef niet achter om feest te vieren. In Zierikzee was burgemeester Ch.W. Vermeijs al in 1897 begonnen om een breed samengestelde 'Commissie voor de Feestviering' op te richten. De burgemeester werd erevoorzitter. Op woens dagmorgen 31 augustus begonnen de feestelijk heden om acht uur. Vanaf de Dikke Toren klonk koraalmuziek, afgewisseld met carillonspel vanaf de stadhuistoren. Het muziekgezelschap 'Kunst en Eer' bracht een aubade voor het huis van de burgemeester. Daarna trok het muziekkorps door de stad. De armen werden op deze dag niet ver geten. Zij ontvingen een extra bedeling in de vorm van krentenbrood met kaas. Om twaalf uur kwam de gemeenteraad in een plechtige zitting bijeen. Burgemeester Vermeijs sprak een feestrede uit. Alle raadsleden stemden in met de juichkreet: Leve Koningin Wilhelmina! Een felicitatietelegram werd verzonden, dat beantwoord werd door de adjudant van de koningin. Om half een paradeerde de Schutterij op het Havenplein. Voorafgegaan door muziek werd door de stad gemarcheerd. Op een uur kregen de kinderen een traktatie. Halverwege de middag reed, met de muziek voorop, de feest commissie met rijtuigen door de vrijwel overal versierde stad. Erepoorten waren opgesteld in de Lange Nobelstraat, op de Schuithaven, op de Melkmarkt en op de Fonteine. Onder meer het Burgerweeshuis was fraai versierd. Ook veel par ticulieren hadden meegedaan om hun huizen een feestelijk aanzien te geven. Om vier uur gaf 'Kunst en Eer' een concert op het Havenplein. Op het Kraanplein werd een 'daglichtvuurwerk' ontstoken, 's Avonds werd het feest voortgezet. Het Havenplein en tal van straten waren geheel verlicht. De kroon spande de Verrenieuwstraat met een rijk versierde Oranjeboom. De avond werd besloten met een krachtig vuurwerk. De absolute topper daarvan was het portret van hare majesteit in een medail lon, gevormd door lansen, die in alle richtingen vuur spuwden, geflankeerd door mozaïekvuur. Het feit dat besloten was dat slechts op één dag feest zou worden gevierd, kreeg geen instem ming. Een onofficiële commissie besloot een tweede feestdag te organiseren op 1 september. Om twee uur werd een optocht van schoolkinde ren gehouden. Versierde wagens, karren en fiet sen trokken in de stoet mee. Onder meer was een wagen met vissers te zien, voorzien van hun geoorloofde en ongeoorloofde vistuig. Af en toe wierpen zij hun netten uit 'om thans een vischsoort machtig te worden, die zij niet dage lijks vangen'. Na afloop ontvingen de kinderen speelgoed en versnaperingen, 's Avonds volgde een optocht van verlichte fietsen en wagens. De tocht eindigde op het Havenplein. Daar werd een aantal luchtballonnen opgelaten. Op 6 september volgde de plechtige inhuldiging van de koningin in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In haar inhuldigingsrede citeerde de nieuwe vorstin met instemming haar vader: 'Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen'. Tijdens deze feesten bleek dat 'de banden tussen volk en kroon sterk en krach tig waren', zoals Wilhelmina het later zelf uit drukte. De dag na de inhuldiging kwam een lintjesregen los. Zierikzee kreeg er twee ridders in de Orde van Oranje-Nassau bij. Mr. J.C. van der Lek de Clercq, kapitein-commandant van de dienstdoen de schutterij, kreeg nog diezelfde avond een serenade aangeboden van 'Kunst en Eer'. De andere nieuwe ridder, Jhr. W.M.H. de Jonge, rentmeester van het Kroondomein, kreeg de vol gende dag een serenade van het muziekkorps. Zierikzee hield een fraaie herinnering over aan het kroningsfeest. Op 23 november 1898 vond op initiatief van de Vereniging Floralia de plan ting plaats van de Wilhelminalinde. Een stevig hekwerk rond de boom werd vervaardigd door leerlingen van de Ambachtsschool. Deze linde staat aan de Poststraat, schuin tegenover het postkantoor. Kritiek Niet iedereen was ingenomen met de feestvreug de. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij keerde zich in een uitvoerig manifest tegen de gedachte dat de koningin zou gaan regeren. Met verering van het Oranjehuis hadden de socialisten niets op: 'Het Nederlandsche Volk heeft aan het huis van Oranje niets te danken, het zou, zonder Oranje, hetzelfde zijn geweest als thans. Het Nederlandsche volk heeft zijn positie, zijn bescha- 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 59