Burgemeester Ch. W. Vermeijs in 'parade-cos- tuum' (foto collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee) ving, te danken aan de vlijt, de energie, de arbeidskracht van het arbeidende volk'. In Zierikzee klonken andere kritische geluiden. Die betroffen het werk van de feestcommissie. Het programma sprak velen niet aan. Met het ingezamelde geld zou een veel mooier feest op touw gezet kunnen worden. Waarom moest geld worden verspild aan het huren van rijtuigen opdat de heren de versieringen konden gaan bekijken? Om de kritiek te omzeilen, besloot de commissie eigen rijtuigen te gebruiken en de overige uit eigen zak te betalen. In een met 'Napluizers' ondertekend stuk in de Zierikzeesche Nieuwsbode werd ongezouten kri tiek geleverd. Vooral de burgemeester was het doelwit: 'Het door de Eere-Voorzitter aangetrok ken parade-costuum met steek op het hoofd en degen op zij verwekte wel is waar grenzen- looze hilariteit, maar toch had men o.i. dezen tocht wat ernstiger moeten opvatten en niet tot een carnavalnummer verlagen'. Ook kreeg burge meester Vermeijs kritiek op de wijze van samen stelling van de feestcommissie. Hem werd 'een zeldzaam gemis aan takt' verweten. 'Zou het niet beter zijn geweest, indien de Eere-Voorzitter zich wat minder op den voorgrond had geplaatst?'. Per ingezonden brief distantieerde de feestcom missie zich nadrukkelijk van deze kritiek. Burgemeester Vermeijs reageerde niet. Tegenover de feestcommissie verklaarde hij zich verheven te achten boven deze platvloerse aantijgingen. Gepikeerd was hij alleen over het feit dat het ambtskostuum van de burgemeester belachelijk was gemaakt en daarmee het ambt zelf. Van Brouwershaven naar Kerkwerve Ook in de andere plaatsen op het eiland werden tal van feestelijkheden georganiseerd. In Brouwershaven werd gefeest op de dag van de inhuldiging. De Molenstraat was herschapen in een poort van groen. Het Havenplein was inge richt als feestterrein. Ook de lagere school en de bewaarschool waren versierd. De leerlingen van de lagere school waren voorzien van oranje en vlaggetjes. Ze marcheerden over het feestterrein en zongen vaderlandse liederen. In de Hervormde kerk werd de feestrede uitgesproken door burgemeester Van Bueren. Een luid applaus klonk na de welgekozen woorden van de burger vader, die omschreef wat Oranje voor Nederland had betekend en de waarde, die de laatste telg uit dat doorluchtige huis voor Nederland had. Het fanfarekorps 'Apollo' en de zangvereniging 'Oefening en Uitspanning' verleenden hun medewerking. De optocht was een lust voor het oog. Op verschillende wagens werden de land bouw, de vlasindustrie, het loodswezen en de garnalenvisserij uitgebeeld. De jongens op de wagen, die de brandweer symboliseerde, pomp ten naar hartelust, zongen 'Oranje boven' en daarmee blusten zij de harten, die 'niet klopten op dit feest voor Koningin en Vaderland'. Aansluitend vonden volksspelen plaats op het Havenplein, 's Avonds liet 'Apollo' zich weer horen op het fraai verlichte feestterrein. Brandende teertonnen en vuurwerk waren een mooie omlijsting. In Bruinisse werd op 31 augustus en 1 septem ber gefeest. Het hoogtepunt werd gevormd door verschillende optochten. De straten waren met 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 60