groen en bloemen versierd, 's Avonds baadde het gemeentehuis aan de Oudestraat in een zee van licht. Een Belgisch muziekkorps droeg niet weinig aan de feestvreugde bij. Het was een gemis dat Bruinisse niet over een eigen muziek gezelschap beschikte. Daarom werd nog in het zelfde jaar 'Excelsior' opgericht. Het volgend jaar, in 1899, werd een tweede muziekgezelschap opgericht onder de naam 'Nu met Hope', Ook Burgh en Haamstede waren versierd met erepoorten, groen en bloemen. De 31ste augus tus werd in Burgh begonnen met klokgelui. Ds. Verweijs hield in de kerk een feestrede. Daarna zong het zangkoor onder leiding van schoolhoofd Hubregtse enkele toepasselijke lie deren. Aansluitend werd een Oranje-Nassau-can- tate ten gehore gebracht. In Haamstede sprak schoolhoofd Reisinger in de Hervormde kerk. In de Gereformeerde Kerk sprak ds. Koolstra. Zowel in Haamstede als Burgh wer den de armen en bedeelden niet vergeten. In de muziektent gaf de harmonie 'Witte van Haemstede' een uitvoering, 's Middags werd een optocht gehouden, die was georganiseerd door samenwerking van Haamstede met Burgh en Burghsluis. Alle lof was er voor de grote verschei denheid en de prachtige versiering van de wagens. Na de optocht vonden volksspelen plaats, 's Avonds waren Haamstede en Burgh ver licht en werd vuurwerk afgestoken. De volgende dag vierden de schoolkinderen van Burgh feest. Met een herinneringsbeker gingen zij huiswaarts. In Haamstede werd op maandag 5 september gefeest. Het begon met een rit door westelijk Schouwen. De kinderen kregen allerlei lekkers en werden beziggehouden met kinderspelen. In Burghsluis was de 1ste september feestdag. 'De beste harmonie was ook daar merkbaar'. In Dreischor werd op 10 september gefeest. Ook hier was er kwistig gestrooid met groen, bloe men en vlaggen. Om acht uur 's morgens werd begonnen met het zingen op het schoolplein van het Wilhelmus en 'Wien Neerlands bloed'. Om half negen werd de klok geluid. Om negen uur werd de jeugd in de school onthaald op melk en broodjes. Zo'n driehonderd kinderen waren daar bijeen. Ze kregen allen een feestinsigne. 'Witte van Haemstede' verleende zijn medewerking. Een erewacht van ongeveer vijftig ruiters ging vervolgens de koningin, de koningin-moeder en twee hofdames afhalen. Voor het gemeentehuis hielden de burgemeester en de dame, die voor een dag koningin mocht zijn, toespraken, 's Middags waren er op het schoolplein volksspelen en aanslui tend een optocht. De zanggezelschappen uit Dreischor zongen liederen. De verlichting van de prachtige erepoort voor het gemeentehuis mislukte 's avonds omdat het bovenste deel in brand vloog. Dat mocht echter op geen enkele wijze de vreugde drukken, die tot laat in de nacht voortduurde. In Ellemeet, Eikerzee en Scharendijke werd even eens een geslaagd kroningsfeest gevierd. Na de feestrede van ds. Couvée werd een stoet gefor meerd van tachtig paarden, die een ronde deed door de gemeenten. Om drie uur begon het schoolfeest. De leerlingen uit Ellemeet en Eikerzee kwamen samen bij de molen tussen beide dorpen. Onder gejubel en het zingen van vaderlandse liederen trokken de kinderen samen met het muziekgezelschap 'Apollo' uit Brouwershaven naar het feestterrein. De school kinderen kregen daar chocolademelk en krenten broodjes, en tot slot een prachtige plaat, 's Avonds was er nog een gezellige drukte, afge wisseld door vuurwerk. De feestelijkheden in Kerkwerve werden begon nen met een samenkomst in de gemeentekamer. De burgemeester hield een feestrede tot de gemeenteraad, de feestcommissie, het onderwij zend personeel en de politie. Bij die gelegenheid bood hij een vaandel aan om bij feestelijke gele genheden te gebruiken. Het gezelschap ging daarna naar de school waar de kinderen werden onthaald op chocolademelk en krentenkoekjes. Een wandeling werd gemaakt door het dorp, met voorop het gemeentevaandel. Na terug komst kregen enkele kinderen een gedenkpen ning en allen een portret van de koningin. De Kerkwerfse kinderen maakten een rondedans om de gemeenteraad, de feestcommissie en de knip- sters, die hadden gezorgd voor de versieringen. Uit aller mond klonk een luid hoera voor de nieuwe vorstin, 's Middags waren er volksspelen met kruiwagen-, zak- en tonlopen, 's Avonds was het dorp verlicht en werd er ook hier vuur werk afgestoken. Tot laat in de avond duurde het feest in bijzijn van de burgemeester en vele notabelen. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 61