de heer Ad Smallegange, die jaren de ledenad ministratie voor de vereniging heeft gedaan. De echtgenote van de heer Boot en de heer Moeileker. Er hebben zich 28 mensen opgegeven voor de excursie van de Heemkundige Kring Walcheren. In de vorige vergadering is gesproken over de locatie van het nieuwe gemeentehuis en het standpunt van de vereniging. Het bestuur heeft een brief geschreven aan de gemeente waarin het standpunt van de ledenvergadering van 21 november uiteen is gezet. Een delegatie van het bestuur en de commissie Planologie hebben een gesprek gehad met wethouder Veerhoek waar opnieuw het standpunt over de locatie keuze van het nieuwe stadhuis is belicht. De Bond Heemschut is dezelfde mening toegedaan als Stad en Lande. De voorzitter merkt tevens op dat politici zich moeten realiseren dat bouwen op de locatie-keuze van de gemeente wel eens fors duurder uit zou kunnen vallen. De notulen van de najaarsvergadering op 21 november 1997 werden goedgekeurd. Leden die bericht hadden gegeven van verhinde ring zijn de bestuursleden mevrouw Eggink, de heer Vleugel, de heer Stigter en mevrouw Meijer. Mededelingen door de voorzitter: zie 'Opening vergadering'. Verslag van de kascommissie: de heren De Meester en De Vos hebben alles zeer zorgvuldig gecontroleerd en stellen voor de penningmeester te dechargeren. De zaal gaf hierop applaus. De voorzitter geeft het woord aan de penning meester en deze deelt mede dat het kapitaal van de Vereniging per 31-12-97 52.929,71 is en niet zoals in het financieel jaarverslag abusievelijk staat vermeld 52.095,43. Alles is goedgekeurd met dank aan de penningmeester. De heren P. van Beveren en C. Pols en plaatsver vangend lid de heer Alkemade worden benoemd als leden van de kascommissie. Verkiezing van bestuursleden: aftredend zijn mevr. ing. S.H. Eggink-du Burck en de heer H.J. van 't Haaff: ze zijn herkiesbaar en worden herbenoemd. De heer drs. J.W. Beijersbergen was aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heer A.J. Boon in zijn plaats te kie zen. Er waren geen tegenkandidaten. De heer Boon werd bij acclamatie benoemd. De heer Boon stelt zich voor aan de leden. De voorzitter spreekt een woord van dank aan de heer Beijersbergen. Mevr. Deurloo geeft een verslag van de Zeeuwse Vertelavond van 26 maart. Het was een groot succes. Rondvraag: De heer Van Driel vraagt of het ver slag van de archeologische commissie is opge gaan in een andere commissie. De voorzitter deelt mede dat de huidige commissie archeo logie verder onder de vlag van de gemeente zijn werk zal voortzetten. Zodat het archeologisch werk op het eiland blijft bestaan. De heer Van Driel vindt dit toch een gemis voor de Vereniging. De heer Van 't Haaff verwijst naar het verdrag van Malta waar archeologisch onderzoek bij nieuwbouw omschreven is. De heer Sprengelmeijer vestigt de aandacht op een aantal historische zaken in Zierikzee die aan het verdwijnen zijn o.a. de historische bestrating aan de Gouweveerseweg, een oude ijzerleuning bij de Vissersdijk. De voorzitter bedankt de heer Sprengelmeijer en waardeert zulke initiatieven zeer. De heer Boot wil graag de mening van het bestuur over het windmolenpark aan de Delingsdijk. De mening van bestuur is dat een windmolenpark op het eiland Schouwen- Duiveland niet moet, maar wel kan op de aanrij- routes zoals bij Neeltje ians. De heer Nieuwenhuize heeft geen last van windmolens dus snapt het standpunt van het bestuur niet. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 65