geen beleid stoelen. Er zal naar een meer duur zaam soort werkgelegenheid gezocht moeten worden voor deze regio." De herindeling is haar nog steeds een doorn in het oog. ,,lk ben niet conservatief, maar ik zie nog steeds geen voordelen. Alles is veel te groot schalig. De dorpen hebben een eigen karakter en nu wordt de hele boel op één hoop geveegd." Ook het overheidsbeleid van nu kan haar goed keuring nauwelijks wegdragen. „Vroeger werd je geleerd, om eerst te sparen en dan pas iets uit te geven. Tegenwoordig verzinnen ze zelf, dat er misschien wel eens een subsidie aankomt en daar worden dan hun plannen op gebaseerd. De meeste keren komt die subsidie er helemaal niet, maar niemand die dat dan nog controleert. Als die subsidie uitblijft, kan de bevolking het gelag betalen en daarbij gaat het dan meestal niet om zulke kleine bedragen. Laten we het hebben over het nieuwe gemeentehuis. Meer dan 43 miljoen moet dat gaan kosten en reken maar op een overschrijding van minstens 10 tussen uitvoe ring en presentatie. De burgerij moet dit gaan betalen." Mevrouw Niemantsverdriet zat in 27 besturen, waarbij vooral mensen die sociaal gezien in de knel zaten, op haar konden rekenen. Verenigingsleven en de daarvoor benodigde dorpshuizen hadden haar aandacht. Een van haar grote liefdes was het bestuurswerk voor de bibliotheek. Op Schouwen-Duiveland hielp ze de plaatselijke voorzieningen van de grond tillen. Een bezige bij. Wat vond haar man van haar niet aflatende ijver? „Hij stond me overal in bij, want hij vond dat ik me moest kunnen ontplooien en mijn talent moest gebruiken. Afgelopen jaar is hij helaas overleden, net nadat we ons apparte ment in Brouwershaven in de Muralt hadden betrokken." Ze kijkt met veel plezier terug op de tijd dat ze burgemeester was van Westerschouwen. „De Oosterscheldewerken verliepen allemaal via onze gemeente. Ik zat weer in de weg- en water bouw. In eerste instantie zou er geen weg komen over de Oosterscheldekering. Ik heb me er toen zeer voor ingespannen, om die er toch door te krijgen. Veel heen en weer gepraat met de lobby in Den Haag heeft ons toch een verbin dingsweg opgeleverd." Over haar partij, zoals die zich nu manifesteert, is ze minder tevreden. „De geest van de tijd is, dat het eigen belang sterk overheerst, ook binnen mijn partij. Wij leerden vroeger het algemeen belang te dienen, maar dat is er nu niet meer bij. Degenen, die zich werkelijk ergens bij betrokken voelen, worden nu monddood gemaakt. Dit soort goede raadsleden wordt weggemanipuleerd. Het sociale gevoel werd in onze generatie versterkt, nu is er een instroom binnen de WD van mensen, die alleen hun eigen belangen via de partij behar tigen. Plannen die wij indertijd in onze gemeente met een sociale doelstelling hadden gemaakt - neem bijvoorbeeld bungalowpark de Soeten Haert bij Renesse - zijn in een totaal andere vorm uitge voerd. Niet met de achtergrond die wij op het oog hadden. Uit de erfpachtopbrengst van de Stichting Renesse werd de Soeten Haert gefinan cierd. De doelstelling erachter was, om een sociaal plan met vacantiewoningen voor gehandicapten aan de kust uit te voeren. Uniek in Nederland. Daarbij zou een zaaltje worden gebouwd voor het sociale gebeuren. Wij hadden landelijke organisa ties daarin mee. Later is dat plan met 185 bunga lows op een totaal andere manier uitgevoerd en zonder de achtergrondsgedachte, die wij eraan gehecht hadden. De landelijke gehandicaptenor ganisaties zijn opzij geschoven." Mevrouw Niemantsverdriet legt langzamerhand haar functies neer. „Ik borduur nu veel, lees de kranten en wandel met de hond." Maar ook in haar seniorenappartement in Brouwershaven, blijft ze aan het roer. Ze werd door de vereniging van huiseigenaren van de Muralt gekozen tot voorzitter. „We vergaderen in een restaurant, zijn we er gezellig even uit met z'n allen. Ik weet de wegen bij de gemeente en zo komt mijn werk hier ook nog van pas." Brouwershaven, 11 september 1998 B. Romijn-de Raat 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 69