IN MEMORIAM AD SMALLEGANGE zaamheden terug te vinden, de eenzaamheden van het landschap en de eenzaamheden van uw eigen ziel. Omgeven door de wijde ruimten, waar alleen de Hemel Souverein is en de Zee, ligt het daar als aan het eind der aarde, een beeld van levend verleden, met zijn vreemde oude ste den, met zijn witte dorpen, waar de kleurige menschjes bewegen als voor eeuwen". Nog steeds ervaren bewoners en toeristen ons eiland als een unieke plek van rust en ruimte. Ik denk, dat de behoefte aan conservering van onze delta in de komende jaren zal toenemen. Bescherming van de Oosterschelde is een goed begin. Een volgende stap zou kunnen zijn om ook het omliggende land te maken tot beschermd gebied. Of moeten we hierop wach ten totdat de schade voor iedereen zichtbaar en voelbaar aan het worden is? Laten we hopen dat onze beleidsmakers een visie ontwikkelen, waarin centraal staat de mens, die hier leeft om de droom te herwinnen en zijn eigen ziel terug te vinden. Hugo Doeleman, voorzitter 28.3.1923 - 8.1.1998 Ad overleed voor ons toch nog onver wacht, zo plotseling. Een paar weken voor zijn overlijden bezocht ik hem. Zijn gezondheidstoestand was ernstig. Hij maakte zich zorgen over de overdracht van de financiële en ledenadministratie van onze vereniging. Punctueel zoals hij was wilde hij dat goed doen. Zijn krach ten waren al sterk afgenomen, maar het is hem gelukt alles goed over te dragen. Niet alleen voor Stad en Lande deed hij zoveel, maar sinds twee jaar deed hij ook de boekhouding van het Streek- en Landbouwmuseum in Dreischor. Binnen Stad en Lande maakte hij eerst deel uit van de commissie 'Kroniek'. Als een enthousiast p.c.-gebruiker was het zijn sport om te automatiseren. Naast een perfect registreren, wist hij ook heel goed boek te houden. Met zijn financieel inzicht liet hij de dubbeltjes de goede kant oprollen. Toen begin 1991 de penningmeester van Stad en Lande om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen bood Ad spontaan aan om de financiële adminis tratie onder zijn hoede te nemen. De ledenadministratie liep toen nog over de computer van Zeelandia. Ad trok ook die naar zich toe, waarmee de taak van de secretaris aanzienlijk werd verlicht. Het Inzichtelijk maken van de financiën voor bestuursleden was voor hem een uitdaging. Hij wilde alleen op afstand mee doen. Geen bestuurlijke verant woordelijkheid. Hij was meer een man van doen dan praten. Hij kende zijn eigen kracht en zwakte. Graag was hij onder de mensen, maar met een doel. Werken naar resultaat. Ad heeft voor onze vereniging heel veel goed werk ver richt. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Zijn aanwezigheid in onze vergade ringen zullen wij missen. Stilstaan bij zijn overlijden, brengt ons ook in gedachten bij zijn vrouw en kin deren. Wij wensen hen heel veel kracht toe bij het dragen van dit verdriet. Hugo Doeleman, voorzitter. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 6