DISCUSSIENOTA STRUCTUURVISIE VAN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND werk werd daarna door de gealarmeerde korp sen van Renesse en Zierikzee gedaan. De belen dende drogisterij en snoepwinkel van S. Geleynse was toch voor alle zekerheid maar leeggehaald. In een menselijke keten werden de glazen stop flessen tot in de Hervormde Kerk doorgegeven. In de kerk aangekomen zat er maar weinig snoep meer in het glaswerk! Ik herinner me die koude winterochtend, bij aankomst op het dorp om naar school te gaan, nog goed. Alles en alles, vooral de bomen rond de smeulende puin hopen van de bakkerij zaten onder een sprook jesachtig mooie Ijsaanslag. In het geheel herbouwde pand werd nauwelijks 5 jaar later door bakker G.A. Felius het eerste Haamsteedse ijs gemaakt, roomijs wel te ver staan. W. P. de Vrieze Loodgieters Cl. Doorenbos dicht in de 'Tel': Hoeveel mooie oude kerken In ons mooie Vaderland Werden met loodgieters hulpe Tot nu toe al afgebrand? Hoeveel mooie oude torens, Nu eens hier en weer daar, Werden brandhout door den slimmen Handigen loodgieter? Zutfen gaf zijn Wijnhuistoren, Vlissingen die van Michiel, Burgh gaf ook een stuk historie, Dat als loodgiet-offer viel. Kerke- en Gemeenteraden! Is dit geen patent idee? Houdt het eens in Uw gedachten, En doet er Uw voordeel mee. Hebt u soms wat op te ruimen? Torens? Een archief? Een Kerk? Wenscht g'Uw Brand-polis verzilverd? Allemaal loodgieterswerk. De gemeente heeft in een lijvig boekwerk haar Structuurvisie gepubliceerd, leder die zich daar toe geroepen voelde werd gevraagd zijn of haar commentaar te geven. De tijd die men daarvoor kreeg was zo kort, enkele weken, dat raadple ging van de achterban niet mogelijk was. Het bestuur heeft samen met de planologische com missie een vijf pagina's lang commentaar opge steld, waarvan hieronder een resumé. 1 De toegemeten bestuderingstijd is te kort geweest om onze leden direct in de opstel ling van ons commentaar te betrekken. Daarom hebben wij ons beperkt tot die onderwerpen, waarvoor wij al een mandaat van de ledenvergadering hebben of die dui delijk in de lijn liggen van onze doelstelling. Voor het overige behouden wij ons stand punt uitdrukkelijk voor. 2 De economische drager 'rust en ruimte' die bepalend zou moeten zijn voor de ruimtelijke planning van de komende decennia, speelt in de structuurvisie inhoudelijk nauwelijks een rol. In feite geeft het onmiddellijk econo misch belang steeds de doorslag en is 'rust en ruimte' restpost. 3 De noodzaak van handhaving van landschap pelijke waarden (geen hoogbouw), oude structuren en kleinschalige woonvormen en het vermijden van ingrepen die de belevings waarde van stad, dorp en/of landschap aan tasten wordt in de visie niet genoemd. 4 In de structuurvisie ontbreekt het besef dat de structuur van het eiland en zijn economie voor een toenemend aantal bewoners twee verschillende dingen zijn: geen bron van eco nomisch gewin, maar leefomgeving. Wat heeft nu voorrang? 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 72