JAARVERSLAG PLANOLOGISCHE COMMISSIE Leden: Dr. P.P.H. Alkemade, L. Becu, Dr. M.H. Cohen Stuart, M.K. Romijn, Jhr. Drs. D.M. Schorer (voorzitter) en Ir. H. van der Tuin. Streekplan Zeeland Commentaar van de Vereniging Onze hoofdactiviteit in het eerste halfjaar bestond uit het in voor ons gunstige zin beïn vloeden van het Ontwerp-Streekplan, waarmee gedeputeerde Staten van Zeeland begin februari de discussie over de ruimtelijke vormgeving van de Provincie voor de komende tien jaar (1998- 2008) openden. Op 24 februari '97 vond er te Zierikzee een informatie-avond plaats, waarin de gedeputeerde Van Zwieten een uiteenzetting gaf over het Ontwerp-Streekplan. Op 25 maart vond er een extra bestuursvergadering plaats, waarop het ontwerp-commentaar van de Planologische Commissie ter discussie werd gesteld. Dit resul teerde in een stuk van vier pagina's waaraan nog een samenvatting was toegevoegd. Daarin waren onze vijf voornaamste bezwaren neergelegd, t.w. a. De status van het zgn. middengebied van de Grevelingen (het gedeelte tussen Brouwershaven en Sirjansland, waarin behalve de Slikken van Bommenede en het Dijkwater ook de eilanden Dwars-in-de-weg, Stampersplaat en Veermans plaat zijn gelegen). Ondanks de wens van de Provincie dat in het betreffende gebied de na tuur het hoofdaccent zou hebben, werd het toch aangeduid als 'recreatieve ontwikkelingszone' met 'mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe ligplaatsen'. Het bestuur vond dit tegenstrijdig en pleitte voor duidelijkheid: de natuur dient in dit gebied te worden beschermd en de recreatie op de tweede plaats te komen. b. Ook m.b.t. de Oosterschelde achtte het bestuur het provinciale watersportbeleid veel te toegeeflijk. I.v.m. de ko mende natuurparkstatus van het gebied dient de bouw van nieuwe jachthavens te worden gestopt en het aantal ligplaatsen op korte termijn aan een strikt maximum te worden gebonden. Gewezen werd op het vrijkomen van de oude vissershaven van Bruinisse voor de pleziervaart, wat in combinatie met de aanleg aldaar van een tweede jachthaven naast de bestaande onher roepelijk moet leiden tot een verdere congestie bij de sluis en bovendien onverenigbaar is met de beschermde status van zowel de Grevelingen als Oosterschelde. c. Gezien het grote belang dan de Vereniging hecht aan het open landschap van de polders Dreischor en Zonnemaire kantte het bestuur zich tegen de aanleg van boerenbos- campings aldaar, d. In verband met de te ver wachten groei van de verkeersstroom Vlissingen- Europoort v.v. na de aanleg van de Westerschelde- tunnel en de druk die daardoor zal ontstaan op de N-57 (de zgn. dammenroute), moet het beleid erop gericht zijn vooral het vrachtverkeer langs die (sluip)route zoveel mogelijk te ontmoe digen, onder meer door handhaving van de be staande bottlenecks op Schouwen, e. In het Streekplan werd naar de mening van het bestuur ten onrechte geen aandacht besteed aan de kwaliteit van de zeestranden. De Provincie werd opgeroepen, druk uit te oefenen op de beheren de instanties, zodat dit unieke en voor de recre atie zo belangrijk deel van ons landschap niet wordt opgeofferd aan de commerciële belangen van enkele ondernemers. Antwoord van de Provincie In de Antwoordnota Zienswijzen van 7 juni kwa men GS gedeeltelijk aan onze bezwaren tegemoet. T.a.v. punt a. besloten zij de primaire functie van de recreatie in het middengebied van de Greve lingen alsnog te schrappen, gelet op 'de misver standen die de betreffende passage kennelijk oproept'. M.b.t. de Oosterschelde verwezen zij naar de aankondiging van de Stuurgroep Oosterschelde van 22 april '97, inhoudende dat uitbreidingsvoorstellen aanvaardbaar werden ge acht tot een maximum van 400 extra ligplaatsen tot het jaar 2005 (bovenop de reeds toegezegde uitbreidingen van 250 vaste ligplaatsen en 185 ligplaatsen voor passanten), op voorwaarde dat de aanleg diende plaats te vinden binnen de be staande infrastructuur, dat het diende te gaan om zgn. eco-ligplaatsen en dat bij de toekenning 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 7