JAERVERSLAG STREEKTAELCOMMISSIE 1997 Bedrijventerrein Renesse Zoals eerder vermeld, besloot het bestuur, na verwerping door de Provincie van zijn argumen ten tegen de aanleg van een bedrijventerrein op die bewuste plaats, zich aan te sluiten bij de be roepsprocedure, die de Stichting Slot Moermond samen met de gelijknamige Exploitatiemaatschap pij bij de Raad van State aanhangig wilde ma ken. Ter voorkoming van begin van grondwerk zaamheden daar, werd de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak gevraagd een zgn. voorlopige voorziening te treffen. Die houdt in, dat de gemeente niet tot grondwerkzaamheden zou mogen overgaan, alvorens de Afdeling ter zake een definitieve uitspraak had gedaan. De procedure had succes en op 9 juni werd de ge vraagde voorziening toegekend, terwijl de be stemming Bedrijven werd geschorst. Tevens werd de Provincie veroordeeld in de kosten van het geding. De bodemprocedure wordt met vertrou wen tegemoet gezien. Glastuinbouw Sirjansland In het Streekplan was een passage opgenomen, waarin de gemeente Schouwen-Duiveland werd toegestaan in het gebied ten oosten van Sirjans land, vanaf december 1994, nog eens 20 ha. netto glastuinbouw op te nemen. Wij hadden hiertegen geen overwegend bezwaar, daar dit betekende, dat er in feite niet meer dan 10 a 15 ha netto kassen in de polder bij zouden komen. In de vergadering van Provinciale Staten, waarin dit Streekplan zou worden goedgekeurd, werd de bewuste passage echter in dier voege gewij zigd, dat er in plaats van 20 ha, 40 ha netto bij mocht komen en deze 40 ha op zouden mogen worden geteld bij de reeds in '95 tot '97 tege- zegde uitbreidingen van bestaande bedrijven. Dit betekende in feite een uitbreiding met 60 ha voor het hele gebied tussen de Rijksweg en de Grevelingen ten oosten van Sirjansland en ten westen van Grevelingenhout. Voor iedere netto hectare glastuinbouw moet men een oppervlakte van minstens 1,5 ha bruto rekenen, zodat aldaar in de komende jaren gerekend moet worden op een invasie van glastuinbouw ter grootte van bijna 100 ha. In verband met de industrialisering van het gebied en de vervuiling van atmosfeer en grondwater, die van een dergelijke concentratie het gevolg zullen zijn, heeft het bestuur van onze vereniging ernstige bezwaren tegen dit groot schalige plan en wil bedenkingen hiertegen inbrengen in streek- en bestemmingsplan. M'n een druk jaer achter de rik. Wè zès keer ver- haederd mit z'n vuuven; Tineke in Jannie, Jööst, Arie in ikke. Ma me bin d'r ekomme! Me bin eiheluk een êêl jaer bezig ewist mit de Zeeuwse middag die op 8 november ehouwe is. Stikken in de krante, affiches maeke, aolles rehe- le, dat was een êêl karwei. In dan zaete m'n nog in de zenuwen of 't boekje van Ad Leijdekker wè op tied klaer zou weze. Ma dat kwam aomae vö mekoare, mede dankzij de hewèldige medewer- kieng van Joop van Loo. Nog mar een keer bedankt Joop! Dae kwam nog wat bie. Op 1 feberwaori van dit jaer is t'r in Nisse een niéuwe commissie hebore. Noe stae m'n dae nie om te spriengen, m'n 't oamae druk zat. De commissie êêt officieel: 'Commissie voor Dialectbevordering' in de leden d'rvan komme uut aolle oeken in haeten van Zêêland. Vanuut ongze club hae d'r steeds twêê- je nae de verhaederieng. Wat in ieder heval leutig is: mekriehe aoltied koffie mit een lékkere klever- ehe bolus! Voorzitter van de niéuwe commissie is Kees Martens, ok voorzitter van de Zêêuwse Dialectenverênigieng. Affijn, me hae d'r hezellig nae toe, dan bimmen ok 's van de straete Me bin wir a druk an 't plannen maeke vö dit jaer. Julder ore d'r wè van! Aomae de hroeten, naemens ongs krootje, Henk Kestetoo, Brouw 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 9