'UUT DE PEPIEREN' ARCHIEFBRONNEN OVER HET DAGELIJKS LEVEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND - Jan Jansz. Christelijn, wonende te Brijdorpe, verkocht in de winter 1768/69 sterke dranken op het ijs bij de 'Hooge of Briedorpse Heule'. Pieter Voorboom uit Brouwershaven, een scheve schaats rijdende, weigerde de door hem gedron ken alcoholische verversingen te betalen. In plaats van geld kreeg Christelijn verschillende in grove bewoordingen vervatte dreigementen naar het hoofd, en messteken in linkerarm en -schou der. - De bevolking van Noordgouwe vermaakte zich in 1818 met kansspelen als dobbelen en 'schuifduitjespel'. Dit vond vooral plaats tussen en onder de zondagspreken. Klachten hierover waren voor de schout aanleiding tot het treffen van maatregelen tegen dit 'schadelijk en allerna- deeligst misbruik'. - De winkelierster Tona Verspoor, weduwe Pieter Beekman, te Bruinisse, exploiteerde in 1856 de 'boodschapsloop van Bruinisse door Oosterland, Nieuwerkerk naar Zierikzee heen en terug', die al veertig jaar door haar man en kinderen werd gelopen. Zij verzocht in genoemd jaar aan Gedeputeerde Staten van Zeeland om toestem ming voor het gebruik van een met één paard bespannen boerenwagen met huif, ter verbete ring van het goederenvervoer. De weduwe Beekman was namelijk voornemens om onder de firma Beekman Zoon wekelijks een vrachtwa gen te laten rijden, op dinsdag, donderdag en zaterdag. Op maandag, woensdag en vrijdag zou het traject gewoon te voet worden afgelegd. De vrachtrijder diende om 5.30 uur te vertrekken en om 19.00 uur weer aan te komen. Het traject Bruinisse - Zierikzee besloeg 13,5 uur, wachttij-' den meegerekend. Het lag in de bedoeling de vervoerde goederen in de diverse gemeenten, dezelfde dag nog aan huis te bezorgen. Bronnen: Rijksarchief in Zeeland, Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden, inv.nr. 4436 (akte nummer 203) (op microfiche aanwezig bij het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland); Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), Archief van de gemeente Noordgouwe 1811-1960, zonder nummer ('N54 Brieven 1818'); GASD, Archief van de gemeente Oosterland 1630-1960 (1984), plaatsingslijstnr. 110 (afschrift bij brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan het college van burgemeester en wet houders van Oosterland van 31 oktober 1856). MEEL Oo Tekening Saskia Eggink-du Burck Smiua 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 74