VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 20 NOVEMBER 1998 De najaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland werd op vrijdag 20 november 1998 in het Dorpshuis in Renesse gehouden. Om 19.30 uur opende de voorzitter de vergadering en heette iedereen van harte wel kom. De notulen van de voorjaarsvergadering op 27 maart 1998 werden goedgekeurd. Naar aanleiding van: de excursie van de zuster vereniging de Heemkundige Kring Walcheren was zeer informatief. Berichten van verhindering kwamen binnen van de heren Romeyn, Kloosterziel en Van Sloten. De voorzitter, de heer Doeleman, deelt mee dat het bestuur het handhaven van de locatiekeuze door de gemeente van het nieuwe gemeentehuis betreurt. Bezwaar maken tegen de locatiekeuze verandert deze niet, het levert alleen vertraging op. Daarnaast is het ontwerp van het gemeente huis en de keuze van de materialen waarmee het gemeentehuis gebouwd zal worden, wel van groot belang. Een modern gebouw tegen een oude stad hoeft niet perse slecht te zijn. Evenzeer van belang is de schil rond de stad Zierikzee, deze dient een open karakter te hou den. De gemeente heeft het eerste ontwerp laten zien aan een afvaardiging van het bestuur en aan leden van de Commissie Planologie. Het bestuur is nauw betrokken bij de vorming van de schil van Zierikzee. De voorzitter doet een oproep voor leden voor de Commissie van Grote Monumenten van de Vereniging. Stad en Lande wil in de toekomst met een web site op Internet via het Schouwenweb om zo ook meer jongeren te informeren over de Vereniging. De informatie op deze website is o.a. over de Vereniging, maar ook over musea en geschiede nis van Schouwen-Duiveland. De voorzitter geeft het woord aan de penning meester over de begroting 1999. Een vraag uit het publiek is de verhoging van de post van de Commissie Planologie? De penningmeester deelt mee dat gezien het feit dat er een aantal zaken niet zelfstandig door de commissie afgehandeld kan worden, op juridisch gebied het noodzakelijk is om daarbij advocaten in te schakelen. Daardoor is de post aanzienlijk verhoogd voor 1999. De ledenvergadering gaat akkoord met de begroting 1999. Rondvraag: De heer Boot heeft met belangstelling geluisterd naar de uiteenzetting over het standpunt van het bestuur ten aanzien van het nieuwe gemeente huis. Hij vindt het toch wel jammer dat het bestuur zich neergelegd heeft bij de locatiekeuze en dat er tegen de rand van Zierikzee gebouwd zal gaan worden. De locatie bij het ziekenhuis voor een stadskantoor en het oude gemeente huis voor representatieve doeleinden was beter geweest. De heer Doeleman reageert hierop dat na alle locaties bekeken te hebben het nu van belang is wat er op de gekozen locatie gebouwd gaat worden. De verantwoordelijkheid van de keuze van de locatie ligt bij de gemeenteraad en niet bij de Vereniging. De heer Vleugel vraagt wat Stad en Lande van de plannen vindt ten aanzien van de verkoop van het oude gemeentehuis in Brouwershaven. De heer Doeleman antwoordt dat het van belang is dat het gebouw in goede staat moet blijven en niet of het in particuliere handen overgaat. De heer De Jong, penningmeester van de Kroniek, meldt dat leden soms vergeten dat ze geabonneerd zijn op de Kroniek en in de losse verkoop er al een hebben gekocht. Mevrouw Deurloo van de Commissie Streektaal deelt mee dat op S februari a.s. er weer een 'Vertelavond' is op het Slot Haamstede. Mevrouw Eggink van de Reiscommissie deelt mee dat de commissie het voornemen heeft om naar Maastricht te gaan op de eerste zaterdag in september. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering. Mevrouw Mol biedt het eerste exemplaar van de Kroniek aan wethouder mevrouw Van de Velde aan van de gemeente Schouwen-Duiveland. Na de pauze geeft het gezelschap 'Kantooi' een geanimeerd beeld in onze streektaal van het Schouwen-Duivelandse leven toen en nu. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 20