'UUT DE PEPIEREN' .Voorstel L aotaren póo l n cvn ARCHIEFBRONNEN OVER HET DAGELIJKS LEVEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND Willem Qnau en Philip de Oude, kerkmeesters van de Gereformeerde gemeente Brouwershaven, betaalden in 1667 twee schellingen aan Leendert Lucasz. en zijn helper, voor het ruimen van sneeuw in de Nicolaaskerk. Leendert, onder meer klokluider, orgeltrapper en schoonmaker van de Gereformeerde gemeente, kon dit karwei niet alleen klaren, omdat de sneeuw moest zijn weggehaald vóór de eerstvolgende kerkdienst. Namens het College van Schepenen van Brouwershaven wendde Johannes Grimm zich in december 1807 tot 1ste luitenant J. C. Klingenstein, commandant van het Schouwse detachement van 's konings 3de regiment Huzaren. Er waren vernielingen aangericht te Brouwershaven waarbij ramen sneuvelden. De op Repart bij de toenmalige buurtschap Scharendijke geplaatste huzaar Van der Vaart had zich hieraan schuldig gemaakt. Deze vanda listische cavalerist legde ten overstaan van het college een schuldbekentenis af, bood zijn excuus aan en beloofde zijn gedrag te verbete ren. Als straf diende het herstel van de schade door hem te worden vergoed, en bleef hij in hechtenis tot ook de laatste penning was vol daan. Maar daarmee was de kous nog niet af, want nog geen twee weken later voelden de Brouwershavense schepenen zich tevens genood zaakt om bij commandant Klingenstein aan te dringen op verwijdering van het eiland of plaat sing onder toezicht. Het was het college namelijk ter ore gekomen dat de huzaar zich niet alleen ten opzichte van andermans eigendommen had misdragen. Inwoners van naburige plaatsen bleken zeer brutaal door hem te zijn bejegend, "zoodanig dat de menschen van hem schrokken." Op 4 januari 1916 besloot de gemeenteraad van Noordgouwe op voorstel van zijn voorzitter tot plaatsing van een lantaarnpaal in de buurtschap Schuddebeurs. Bij de Noordgouwse smid Hubregt Akkerdaas zou de paal worden gekocht, terwijl de lantaarn zou worden betrokken bij Dingeman Timmerman, loodgieter te Zierikzee. Bronnen: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), Archief Kerkvoogdij Hervormde gemeente Brouwershaven 1608-1984, doos Kv. 8 (stads- exemplaar van de rekening van ontvangst en uit gaaf van 1667); GASD, Archief stad en gemeen te Brouwershaven 1344-1961, register zonder inv.nr. (kopieboek van uitgaande brieven van secretaris en burgemeester (maire), 1807 mei 30 -1811 aug. 11 (brieven 10 en 22 december 1807)); GASD, Archief gemeente Noordgouwe 1811-1960, doos 3 (notulen gemeenteraad 1910 aug. 29 - 1919 okt. 21) g tw TA o 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 24