JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1998 JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE JAARBOEK 1998 In 1998 heeft het bestuur zeven maal vergaderd. Hiervan was een extra vergadering geheel gewijd aan de voorbereiding van de inspraakzittingen van de gemeente over de Discussienota Structuurvisie Schouwen-Duiveland. In de voorjaarsvergadering trad de heer drs. J. W. Beijersbergen uit het bestuur, voor hem in de plaats kwam de heer A. J. Boon. Herkozen wer den mevrouw ing. S. H. Eggink - du Burck en de heer ir. H. J. van 't Haaff. Het dagelijks bestuur heeft samen met de plano logische commissie meerdere besprekingen gehad met het gemeentebestuur over de locatie van het nieuwe gemeentehuis en de verdere invulling van de schil rond de oude binnenstad van Zierikzee. Het bestuur is in contact getreden met de Stichting Schouwenweb, die op Internet infor matie verzorgd over het eiland en verenigingen de gelegenheid geeft hun informatie door te geven. Afgesproken is dat zij enige pagina's voor Stad en Lande zullen verzorgen. De jaarlijkse contactavond met de commissie leden had dit jaar plaats in het informatiecen trum van Staatsbosbeheer in Westenschouwen. De opkomst was niet overweldigend, maar de onderlinge uitwisseling van informatie was geslaagd. In deze informele vorm zal de bijeen komst in 1999 herhaald worden. In 1998 verscheen de 23ste jaargang van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)Deze nieuwe Kroniek stond in het teken van het feit dat het 750 jaar geleden was dat de stadsrechten van Zierikzee werden (her)bevestigd. Het jaarboek opende om die reden met de twee inleidingen, die prof.dr. P. A. Henderikx en mr. J. J. P. M. Asselbergs, bur gemeester van Schouwen-Duiveland, hielden tij dens een symposium, dat gewijd was aan deze belangrijke gebeurtenis in 1248. Ook werd een bijdrage opgenomen over de stadsrechten van Zierikzee van de hand van Huib Uil. Verder werd opgenomen een artikel van B. A. Heezen - Stoll over de Zierikzeese steenhouwer Mattijs van Nooijen. A. P. de Klerk schreef over de bestuurlijke schaalvergroting op Schouwen- Duiveland in het bijzonder in de 19de eeuw. De Zierikzeese koopman, reder en bestuurder Marinus Christianus de Crane stond centraal in de bijdrage van Joop van Loo. Frans Beekman en Arnold Schiettekatte schreven over het 'Maximiliaan en Louise Braam Herdenkingsfonds' in Nieuwerkerk. Dit artikel verscheen ook als afzonderlijke uitgave van dit nog steeds bestaande fonds. De boerderij Goemanszorg en de familie Goemans in Dreischor waren de onderwerpen, die Hugo Doeleman in zijn artikel behandelde. De letterkundige Frédérique Strubelt, die publi ceerde onder het pseudoniem Freddie van Schouwen, stond centraal in de bijdrage van Willem Jan Gasille. Traditiegetrouw werd het jaarboek afgesloten met een dialectbijdrage. Deze bijdrage van Joop van Loo kreeg als titel mee: 'Van den toren'. Tot slot werd de Kroniek 1998 in een nieuwe omslag gestoken. Ten aanzien van de kleuren viel de keus op de stadskleuren van Zierikzee: zwart en rood. Dit vanwege de ruime aandacht voor de 750-jarige hoofdstad van ons voormalige eiland. De nieuwe Kroniek verscheen tijdens de najaars vergadering van de vereniging in Renesse. De verkoopprijs voor leden bleef gehandhaafd op 29,50 en voor niet-leden op 35,-. Zoals gebruikelijk werd ook nu een belangrijk deel afgezet via de boekhandel. Bij de Zeeuwsche Boekhandel in Zierikzee zijn oudere jaargangen van onze Kroniek voorradig (tot en met 1990). 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 27