JAARVERSLAG 1998 COMMISSIE PLANOLOGIE Zo ziet het er uit. (Foto: redactie) er een activiteitendag in 'De Wieken' in Zierikzee, waarop wij aanwezig waren met een fototen toonstelling. Enige commissieleden spanden zich actief in om de Open Monumentendag van 12 september tot een succes te maken. Regelmatig zien we het nut van het vastleggen en beschrijven van kleine monumenten, want door verbouwingen merken we vaak dat juist die kleine, handgemaakte ornamenten later weg zijn. Ook verwaarlozing is een oorzaak van het verdwijnen van details en versieringen aan hui zen of schuren. Of hoe het karakter van iets kan veranderen door modernisering. Kijkt u maar naar de foto's van zo'n oude gepotdekselde, zwartgeteerde boerenhuisje bij Scharendijke met twee wolfseinden aan het pannendak. Zo zag dit huisje in Scharendijke er vroeger uit. (Foto: redactie) Wat zal hiermee gebeuren? Het afgelopen jaar maakten de volgende perso nen deel uit van de commissie: dhr. C. W. van Capellen, mevr. Th. R. E. van der Duyn, dhr. H. L. Hillebrand (secretaris), dhr. J. J. M. Schoonhoven, dhr. C. Slabbekoom, dhr. J. C. Verduijn den Boer, drs. P. F. Vleugel. We willen nogmaals het belang van de kleine monumenten onder uw aandacht brengen, ze vertellen iets over de bewoners en hoe die geleefd hebben. Het zou jammer zijn als al dat streekeigene zou verdwijnen aan bovenlichten, muurankers, makelaars, deuren, enz. drs. P. F. Vleugel, voorzitter Leden: dr. P. P. H. Alkemade, L. Becu, dr. M.H. Cohen Stuart, M. K. Romeijn, jhr. drs. D. M. Schorer (voorzitter) en ir. H. van der Tuin. Structuurvisie Schouwen-Duiveland Eén der hoofdactiviteiten van de commissie in het eerste halfjaar betrof de meningsvorming ronde de discussienota die het gemeentebestuur had opgesteld voor de zgn. Structuurvisie van Schouwen-Duiveland. Na de vaststelling van het Streekplan door Provinciale Staten is het aan de Gemeentebesturen om hun visie te geven op de toekomstige structuur van hun gemeente. Onze Gemeente kwam al in maart met een aanzet daartoe, ledereen werd uitgenodigd zijn com mentaar te geven, in het bijzonder belangenver enigingen en dorpsraden. Drie discussieavonden werden georganiseerd te Bruinisse, Zierikzee en Renesse. Daarin werden een groot aantal meningen naar voren gebracht die door de gemeente zo goed en zo kwaad als dat ging werden genoteerd. Onze vereniging ging ervan uit dat, wil men duidelijk gehoord worden, men zijn mening zelf op schrift dient te stellen. Zulks geschiedde in een door het bestuur vastgesteld commentaar d.d. 6 mei, waarin, na een kritisch woord vooraf, de volgende onderwerpen werden besproken: de rijksscenario's en wat wij missen in de Structuurvisie, de wegenstructuur, land- en tuinbouw, recreatie en toerisme, windturbines en strand en duinen. Het commentaar eindigt met een resumé van 10 punten, t.w.: 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 29