1De toegemeten bestuderingstijd was te kort voor een behoorlijke raadpleging van de ach terban. 2. De economische drager 'rust en ruimte' speelt in de visie van de gemeente nauwelijks een rol; steeds wordt voorrang gegeven aan het onmiddellijke economische belang van één of meer sectoren. 3. Geen aandacht wordt besteed aan de nood zaak landschappelijke waarden, oude structu ren en kleinschalige woonvormen te handha ven en ingrepen te vermijden die de bele vingswaarde van stad, dorp en landschap aantasten. 4. Het besef ontbreekt dat de structuur van het eiland en zijn economie voor een groot aan tal invwoners, maar ook voor de meeste toe risten, geen bronnen zijn van economisch gewin, maar van leefomgeving. Zij waarde ren het eiland juist om de afwezigheid van hoogbouw, lelijke bedrijfsgebouwen, lawaai ige snelwegen en luchtvervuiling. 5. Schouwen-Duiveland is niet gediend met een stroomlijning van de dammenroute N-57, omdat deze anders hoofdas wordt voor het verkeer tussen Mainport Rotterdam en Vlissingen. 6. Evenzo moet worden voorkomen dat de Midden-Zeelandroute (Hellegatsplein- Bruinisse-Goes) een concurrent wordt van de Zoomweg A-4, zeker wanneer de Westerscheldetunnel eenmaal in gebruik is genomen. 7. Een verdere uitbreiding van het kassengebied bij Sirjansland is ongewenst en nieuwe glas concentraties op het eiland dienen tot iedere prijs te worden geweerd. 8. De Grevelingenkust dient verschoond te blij ven van verdere commerciële uitbuiting. 9. Windturbines niet in het oude land, desnoods wel op de dammen. 10. Meer aandacht voor de kwaliteit van het strand. Geen permanente bebouwing ervan en geen verder bebouwing van of bouwpro jecten in het duingebied. De rest van het jaar heeft de discussie over de Structuurvisie door overbelasting van het ambtelijk apparaat van de gemeente grotendeels stil gelegen. Hoogbouw Bruinisse Op 19 februari deed de Raad van State uitspraak in het beroep dat Aquadelta Beheer II te Bruinissse, daarin gesteund door de gemeente Schouwen-Duiveland, had ingesteld tegen de vernietiging van zijn hoogbouwplannen door Gedeputeerde Staten van Zeeland. Zeer tot tevre denheid van het bestuur en van de vele andere tegenstanders die evenals de Vereniging Stad en Lande ter zitting werden gehoord, verwierp de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur het beroep. Hiermee kan deze kwestie als afge daan worden beschouwd. Nieuwbouw gemeentehuis a. De locatie Zoals gemeld in ons verslag over 1997, had de Vereniging ernstige bezwaren tegen de locatie die de gemeente voor het nieuwe gemeentehuis had gereserveerd, t.w. de driehoek tussen Laan van St. Hilaire, Nieuw Kooiweg en Houwersweg. In een brief aan de Gemeenteraad van 3 oktober 1997, die vergezeld ging van een drietal foto's van dit haast idyllische boerderijlandschap, uniek vanwege zijn ligging zo dicht tegen de oud stad, heeft het bestuur getracht de raadsleden én het gemeentebestuur te bewegen deze keuze nog eens te heroverwegen. Het heeft niet mogen baten. Niet één raadslid nam de moeite op ons dringende verzoek te reageren. Het gemeentebe stuur beriep zich op de unanieme instemming van alle zes vroegere gemeenten, gevolgd door een besluit van 26 juni 1997, waarbij de nieuwe gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nog eens uitdrukkelijk zijn voorkeur uitsprak voor deze locatie. Inmiddels was ook de publieke opi nie bezig zich tegen de onderhavige keuze te keren, zodat het gemeentebestuur zich genood zaakt zag serieus op onze bezwaren in te gaan. Deze contacten leidden er uiteindelijk toe dat wij, gelet op de houding van de gemeenteraad, in mei met wethouder Veerhoek afspraken ons verzet tegen de locatie te laten varen in ruil voor een gemeentelijke belofte rekening te houden met onze opvattingen inzake behoud van de zichtlijnen op het fraaie silhouet van Zierikzee, zowel in de zgn. schil als daarbuiten. Onder de 'schil' wordt verstaand de parkachtige aanleg ten N. en ten W. van de oude stad, vanaf de gracht 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 30