VAN DE REDACTIE VAN HET BESTUUR Aangaande de vacature die is ontstaan, zijn we blij, dat Henk Dalebout uit Brouwershaven bereid is gevonden een plaats te nemen in onze redac tiecommissie. Van harte welkom. Henk zorgt meteen al voor een bijdrage aan deze uitgave met een artikel over een bombardement op Haamstede. Aan het begin van het jaar bieden wij u een overzicht van de verenigingsactiviteiten door middel van de jaarverslagen. Het inpakken en verzenden van ons blad is altijd een hele klus. We zoeken nog mensen, die ons daar af en toe bij willen helpen. U kunt zich aanmelden bij de eindredactie, tel. 0111 - 671609. Mevrouw Ettie de Goede - Mollema, De Eekholt 26, 9356 CC Tolbert verzamelt alle informatie over haar 'schoongrootvader' de onderwijzer/vogelfotograaf Joh. Vijverberg. Misschien heeft iemand nog foto's of weet iemand zich meester Vijverberg zich nog te her inneren, neemt u dan contact met Ettie op. Mevrouw len ten Hoeve - Jumelet uit Castricum stuurde ons een krantenknipsel over een pla quette met bijnamen in Volendam. Haar idee om zoiets op Schouwen-Duiveland te realiseren geven we door aan de Commissie Streektaal, die zal zich er verder over buigen. SCHOUWEN-DUIVELAND GROENHART Recentelijk hebt u in de krant kunnen lezen over de Startnota van het Kabinet, waarin Zeeland geschetst wordt als een gebied met open ruimte, dat met name geschikt is voor landbouw en recreatie. Een (rust)gebied dat sterk contrasteert met het verstedelijkt gebied in omliggende pro vincies. Op zo'n nota wordt direct heftig gere ageerd door mensen die van mening zijn dat dit een bedreiging is voor de economische activitei ten in onze Provincie. Met name van onderne mers mag verwacht worden, dat zij in staat zijn planologische ontwikkelingen met een helikop terview te kunnen beschouwen. De meerderheid in ons land heeft er voor gekozen het buitenge bied te sparen en de bebouwing zoveel mogelijk te concentreren in bepaalde gebieden (steden, groeikernen, vinexlocaties). Zeeland is een relatief dun bevolkt gebied, waarin geen economisch draagvlak is voor grootschalige projecten. De kracht én de charme van Zeeland is haar kleinschaligheid. Voor heel veel mensen is dat zowel lichamelijk als geestelijk een gezonde leef omgeving. De toenemende welvaart in Europa, gepaard gaande met een groeiende bevolking, zal stilte- en rustgebieden schaars maken. Tegelijkertijd zal de behoefte om in zo'n omge ving te vertoeven sterk toenemen. De streek die de rust en kleinschaligheid weet te handhaven zal over, zeg 25 jaar, als een uniek gebied geken merkt worden. Aan dat wat uniek of schaars dit wordt in de regel een hoge economische waarde toegekend. Wanneer Zeeland door mensen als een openlucht museum wordt ervaren is dat voor onze toeristenindustrie een groot goed. De verwachting is gerechtvaardigd dat met name Schouwen-Duiveland het gezicht van Zeeland zal bepalen. Stad en Lande zal haar steentje blijven bijdragen aan de instandhouding van de schoon heid van ons eiland voor bewoners nu én later. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 5