GESIGNALEERD PUBLICATIES OVER SCHOUWEN-DUIVELAND De Zeeuwse landbouw Op S oktober 1998 was het zover. Op die dag vond de presentatie plaats van de resultaten van het historisch wetenschappelijk onderzoek naar de Zeeuwse landbouw in de periode 1600-1910 door de Zeeuwse historicus P. R. Priester. In Kapelle werd het eerste exemplaar van de publi catie aangeboden aan drs. H. H. Apotheker, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het onderzoek is acht jaar geleden van start gegaan. In 1988 werd de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland opgericht met als doel een fonds te vormen, dat aangewend kon worden voor wetenschappelijk historisch onderzoek betreffende Zeeland. De landbouwuniversiteit Wageningen, de Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en waterschappen en het bedrijfsle ven leverden financiële bijdragen om als eerste een studie naar het agrarische verleden op te zetten. In 1990 werd Peter Priester gevraagd het onderzoek op zich te nemen. Priester heeft een degelijk, uitgebreid en uniek werk afgeleverd. Het boek is een naslagwerk voor de geschiedenis van de Zeeuwse landbouw. Bronnenonderzoek leverde zeer veel nieuwe gegevens op. Een tweetal conclusies zijn snel te trekken. Ten eerste blijkt uit het onderzoek dat de tweede helft van de negentiende eeuw niet zo statisch was als altijd werd verondersteld. Voorts blijkt dat de Zeeuwse boeren niet behou dend of conservatief waren, maar juist uiterst moderne technieken volgden om. de productivi teit te optimaliseren. Ruim de helft van het boek wordt in beslag genomen door bijlagen, daarin wordt het onder zoek nog eens in cijfers onderbouwd. Over de situatie van de landbouw op Schouwen- Duiveland is veel informatie té vinden: de auteur heeft er zelfs een apart (klein) hoofdstukje aan besteed. In de studie worden allereerst de technische en economische aspecten van het landbouwbedrijf beschreven. De omgeving van het bedrijf wordt bestudeerd: de bodem, het landschap, de bevol king: hoe zag Zeeland er in de bestudeerde periode eruit. Ook conjuncturele ontwikkelingen, ecologische omstandigheden, en de juridische en sociale context komen aan bod. In de laatste hoofdstukken staat de teelt van tarwe en mee krap, die ook op Schouwen-Duiveland een belangrijke plaats innam, centraal. Ondanks het wetenschappelijke karakter van het werk en de hoeveelheid kwantitatieve gegevens, is het boek zeer leesbaar. Het is een degelijk en belangrijk naslagwerk. Peter Priester, De geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, circa 1600-1910, Houten 1998 (ISBN 90-6194-378-7), 875 p., met tabellen, grafieken, kaarten, schema's, bijlagen, illustraties, noten en literatuurlijst. De prijs van het gebonden boek is 95,- (Hes Studia Historica, deel XX). Zeeuwse rijksmonumenten Niet zo lang geleden verscheen een publicatie over Zeeuwse rijksmonumenten, niet zoals gebruikelijk over middeleeuwse kastelen of acht- tiende-eeuwse woonhuizen, maar van monu menten uit de periode 1850-1945. Dit worden de 'nieuwe' monumenten genoemd. De belang stelling voor deze jonge bouwkunst neemt lang zamerhand toe. De Provincie Zeeland startte eind jaren tachtig een project om alle bijzondere en opvallende gebouwen uit die tijd te inventarise ren. Er werden ruim 5300 objecten en 48 gebie den aangewezen die de ontwikkelingen op het gebied van architectuur vertegenwoordigden. Dit overzicht vormde de basis voor een verdere selectie: het Monumenten Selectie Plan. Uiteindelijk zullen er 213 nieuwe rijksmonumen ten in Zeeland bijkomen. In het boekje Jonge bouwkunst geselecteerd: rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945 van Berit Sens, één van de medewerkers aan het pro vinciale project, worden 90 objecten uitgebreid beschreven en gefotografeerd. Het zijn niet alleen voorbeelden van woonhuizen, boerderijen, kerken, scholen, winkels, kantoorgebouwen en fabrieken, maar ook kleinere gebouwtjes zoals recreatiewoningen, loodsen en schuren, muziek tenten, electriciteitshuisjes, havensteigers, sluis- complexen, watertorens en fonteinen. In de publicatie wordt verder een schets gegeven van de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de periode 1850-1945 en er is een duidelijk 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 29