VERSLAG VOORJAARSLEDENVERGADERING OP 26 MAART 1999 Om 19.38 uur opent de voorzitter de vergade ring. Hij vestigt de aandacht erop dat de Vereniging 60 jaar geleden werd opgericht naar aanleiding van het moedwillig laten instorten van het Mosselpoortje te Zierikzee. Naar het toen heette, omdat er een zware vrachtwagen langs reed. De oprichters wilden voorkomen dat nog meer mooie monumenten in de stad verloren gingen. Vooral nu is het volgens de voorzitter van belang dat wij attent blijven ten aanzien van het aan zicht van monumentale complexen. Bij het Slot Moermond is dat gelukt. Voor de stad Zierikzee zullen wij moeten blijven waken voor het open houden van de schil rond de oude stad. De geringe financiële ruimte van de gemeente zou het wel eens verleidelijk kunnen maken deze aantrekkelijke gronden te gelde te maken. Hoewel wij met grote tegenzin akkoord gegaan zijn met de locatie van het nieuwe gemeente huis, zullen wij geen verdere aantasting van de schil accepteren. De heer Romeijn tot voor kort een van de verte genwoordigers van de Vereniging in het bestuur van de Stichting Goemanszorg is bij zijn afscheid koninklijk onderscheiden. Proficiat! De voorzitter herdenkt de pas overleden medeoprichter van de Vereniging de heer W. L. Blindenbach en de heer H. E. S. Sinck die laatstelijk corrector was van het Mededelingen blad. Het verslag van de najaarsledenvergadering van 20 november 1998 werd ongewijzigd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken waren mededelingen van verhindering van de families Cohen Stuart en Malepaard, de dames Wagenvoort en Nifterick en de heren Kloosterziel en De Klerk. Mr. W. Nieuwenhuysen, medeoprichter van de Vereniging stuurde een felicitatiebrief en stelde daarin dat hij blij is dat de Vereniging na 60 jaar nog steeds zo bloeiend is, iets wat hij bij de oprichting niet had durven hopen. Bij zijn mededelingen besteedde voorzitter aandacht aan de nieuw opgerichte Commissie Monumenten. Deze zal aandacht besteden aan: 1Bestaande rijks en gemeentelijke monumenten te inventariseren door deze te beschrijven en te fotograferen. En zo mogelijk de (bouw)geschiedenis te bestuderen. 2. De daarvoor in aanmerking komende panden op Schouwen-Duiveland voor te dragen als rijks- of gemeentemonument. 3. Het signaleren van aantasting, in verval raken van monumenten en zo mogelijk actie te ondernemen om de bedreiging te keren. 4.Het voorkomen van sloop, vernieling of veran dering van karakteristieke, monumentale of beeldbepalende panden. 5. Het (laten) verzorgen van publicaties over monumenten op Schouwen-Duiveland. 6. Het (mede) organiseren van bezichtiging van monumenten. 7. Het periodiek (lx per 5 jaar) inventariseren van geslaagde restauraties of van verbeterde beeldbepalende situaties, die bepalend kunnen zijn voor een oorkonde van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Het eerste optreden naar buiten van deze commissie is een brief aan de gemeente over schade aan monumenten door zwaar vracht verkeer in de kernen. Verder is begonnen met het zoeken naar projecten die door restauratie voor een oorkonde in aanmerking kunnen komen. Vermeldenswaard is het succes van de Commissie Streektaal met de vertelavond in Slot Haamstede. De commissie zal hier zeker mee doorgaan. Nog steeds is een deelname aan een website in ontwikkeling. De Kascommissie heeft geen fouten in de boek houding ontdekt. De penningmeester wordt op haar advies met dank voor 1998 gedechargeerd. De leden van de Kascommissie de heren P. van Beveren en C. P. Pols als lid en de heer dr. P. P. H. Alkemade als plaatsvervangend lid worden herbenoemd. In het bestuur worden mevrouw C. W. Deurloo en de heer drs. P. F. Vleugel herkozen. In plaats van de aftredende bestuursleden ing. J. Kloosterziel en mevrouw J. W. Wagenvoort wordt 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 6