hun fabriek te Niel, even ten zuiden van Antwer pen, met Engelse machines. Later, waarschijnlijk vanaf 1852, is deze dakpan ook in Nederland gefabriceerd en wel door A. D. Angremond in zijn fabriek in de gemeente Oegstgeest aan de Oude Rijn tegenover het dorp Valkenburg. Het is dus duidelijk waar de naam vandaan komt. Omdat het "gesmoorde" dakpannen zijn, was het een dure pan. Het fabricage-proces duurde langer en kostte meer brandstof. De prijs lag dan ook altijd hoger dan die van gewone dakpannen. De dakbedekking van de lutherse kerk bleek in 1873 aan vervanging toe. Leien gaan immers niet zo lang mee. Honderdtwintig jaar is een behoorlijk hoge leeftijd voor een leipan. De ge meente Zierikzee, die vanaf het ontstaan van dit gebouw zorg draagt voor het uitwendige onder houd, besloot in dat jaar om: "het leyendak aan de kant van de Vissershuisjes ter oppervlakte van 65 m2 te vervangen door geoctrooyeerde platte pannen". De rest van het dak werd enkele regels verder genoemd. Het karwei bestond kennelijk uit twee gedeeltes. De naam van de aannemer was Cornelis Aleman. Zijn bedrijf was gevestigd op het adres Kerkhof noordzijde 4. Jammer genoeg ging het bijbeho rende bestek verloren. Zo is het gekomen dat er negentiende-eeuwse dakpannen op een acht- tiende-eeuws gebouw liggen. De Oegstgeester dakpannen worden zelden aan getroffen op Schouwen-Duiveland. Het dak van "de grote beurs" te Bruinisse, in 1874 gebouwd en in 1959 afgebroken, was ermee bedekt. Op een oude foto is duidelijk te zien, dat voor dit 'praet'uus' niet alleen de bijzondere dakpannen zijn gebruikt, maar ook dat de vorstpannen de fleurons dragen, die er bij waren te verkrijgen. Wat ons heden nog resteert aan dit fraaie soort dakbedekking, ligt in Dreischor op een gedeelte van het dak van de voormalige dokterswoning. Het enige andere gebouw met Oegstgeester dakpannen is - voorzover mij bekend - de Bewaerschole in Haamstede. Deze school werd geopend op 8 juli 1874. De bouwer was de Haamsteedse aannemer Iman de Rijke. Ditmaal bleef het bestek wèl bewaard. In artikel 9 van "Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een Bewaarschool te Haamstede", kunnen we onder het hoofdstuk "Verschillende metselwer ken" lezen: "Het dak van het schoolgebouw beleggen met beste blauwe Belgische dakpan nen, volgens monster". Hiermee werden de Oegstgeester dakpannen bedoeld, die echter Belgisch werden genoemd. Beide bestekken wer den gemaakt door de Zierikzeese gemeente bouwmeester, Matthieu Couvée. Waarschijnlijk moet, hoewel hij deze pan Belgisch noemde, de aanduiding Oegstgeester dakpan hem ook bekend in de oren hebben geklonken. Eén ding is zeker: Couvée had een goede smaak op het gebied van dakbedekking! Betty Blikman - Ruiterkamp N.B. Als iemand nog meer met Oegstgeester pannen gedekte daken weet op ons eiland, wil ik graag op de hoogte worden gesteld. Mijn tele foonnummer is 0111 - 416349. Bronnen - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Archief Gemeentewerken, Fabricage 1855-1878 - I. H. Vogel - Wessels Boer, De lutherse kerk te Zierikzee, in: Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken, september 1987 - E. J. Haslinghuis en H. Janse, Verklarend woor denboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie, Leiden 1997 - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk I (1994) Bij dit type pan waren ook vorstpannen te verkrijgen met fleurons 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 12