STUDIEDAG "GEWOON EN TOCH BIJZONDER" ALLEDAAGSE GESCHIEDENISSEN UIT HET ZEEUWSE VERLEDEN Op zaterdag 30 oktober aanstaande organiseren de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland een studie(mid)dag in het kader van het Jaar van de Volkscultuur met als thema "Gewoon en toch bijzonder. Alledaagse geschiedenissen uit het Zeeuwse ver leden". Op de studiemiddag wordt ook de her ziene uitgave van de door de Werkgroep Historie en Archeologie en de Werkgroep Wetenschappelijke Geschiedschrijving Zeeland, een werkgroep van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, samengestelde uit gave Historisch onderzoek over Zeeland, lijst van leemten gepresenteerd. Deze lijst heeft als doel verder historisch onderzoek over Zeeland te sti muleren en studenten en andere onderzoekers een handreiking te bieden bij het kiezen van een Zeeuws onderwerp voor studie. Tevens vindt de aankondiging plaats van de Jacob Cats-prijs voor recent bijzonder Zeeuws historisch onderzoek. De prijs wordt in 2000 uitgereikt. De lezingen op de studiedag betreffen vooral de alledaagse geschiedenis, zoveel mogelijk toege spitst op de situatie in Zeeland. De kosten van deelname aan deze historische studiedag bedra gen 37,50 per persoon, inclusief consumpties. Aanmelding is mogelijk door overmaking van het verschuldigde inschrijfgeld op girorekening 3719924 ten name van de Werkgroep Historie en Archeologie te Tholen, onder vermelding van "Studiedag", of direct aan de zaal om 13.00 uur. Voor meer informatie: Zeeuws Archief, Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 0118 - 675458. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 14