IN MEMORIAM J. D. DE KAM Op 3 September jongstleden is op 85-jarige leeftijd overleden de heer J. D. de Kam. Na zijn burgemeesterschap van de voormalige gemeente Duiveland trad hij toe tot het bestuur van onze vereniging. Gedurende zeven jaren hanteerde hij de voorzittershamer. Op 12 april 1991 nam hij afscheid van Stad en Lande. De heer De Kam had een grote bestuurlijke ervaring. Naast zijn burge meesterschap was hij ook voorzitter van de provinciale vereniging Het Zeeuwse Kruis. Ik herinner onze oud-voorzitter als een prettig mens, die met grote vaardigheid de voorzittershamer hanteerde. Daar waar de meningen nogal eens uiteenliepen wist hij met gezag snel tot besluitvor ming te komen, daarbij ieders mening respecterend. Het vijftigjarig bestaan van Stad en Lande in 1989 heeft hij op passende wijze vorm gegeven. Wij gedenken een aimabel mens en goed bestuurder. H. Doeleman, voorzitter (collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland; foto Joop van Houdt, circa 7 990) 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 4