CURSUS 'GROENE' GESCHIEDENIS VAN SCHOUWEN-DUIVELAND GESIGNALEERD PUBLICATIES OVER SCHOUWEN-DUIVELAND In de vorm van een samenwerking tussen de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU), de werkgroep schoolbiologie/Natuur- en Vogelwacht Schou- wen-Duiveland, de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, en het consulentschap regionale geschiedbeoefening, wordt begin 2000 een cursus georganiseerd die gewijd zal zijn aan de 'groene' geschiedenis van Schouwen- Duiveland. Natuur en landschap hebben naast een ecologi sche, ook een historische dimensie. Veel natuur- en landschapswaarden zijn pas goed te begrij pen door je te verdiepen in vroeger. Welk ge bruik werd indertijd gemaakt van de beplanting rondom de boerderij? Waar, wanneer en in welke vorm verscheen beplanting langs wegen en dijken? Welk ander gebruik dan louter sier maakte men van de buitenplaatsen? De cursus - eerder gewijd aan de "groene" geschiedenis van Walcheren respectievelijk de Bevelanden - wil belangstellenden op weg hel pen bij het zoeken naar een antwoord op derge lijke vragen. De cursus bestaat uit drie lezingen, twee rondleidingen in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland en een excursie. De deelne mers worden geacht over enige basiskennis ten aanzien van natuur en landschap te beschikken. 4 Cursusplaats: Zierikzee. Duur: 5 avonden van 19.30 tot 21.30 uur en een excursie op zaterdag 1 april vanaf 10.00 uur. 4 Aanvang: 22 februari 2000. 4 Cursusgeld: ZVU-leden/leden werkgroep schoolbiologie/Natuur- en Vogelwacht/leden Stad en Lande 70,niet-leden 85, 4 Een folder met het complete cursusprogramma verschijnt in januari 2000. 4 Inlichtingen: Aad de Klerk, consulent regionale geschiedbeoefening, tel. 0118-638920. 4 Aanmelding: ZVU-bureau, tel. 0118-634800. Dialect op Schouwen-Duiveland De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonder zoek heeft als doel het zoveel mogelijk bewaren en levendig houden van het Zeeuwse dialect. Ook de streektalen van Schouwen-Duiveland behoren daartoe. Het is belangrijk de talen te documenteren voordat het te laat is, zodat spe cifieke uitdrukkingen en gezegdes bewaard blij ven. Het dialect wordt de laatste tijd ook be schouwd als cultureel erfgoed. Het aantal men sen dat nog een grote kennis bezit over het dia lect wordt kleiner. Dat is was ook een van de redenen voor de Zeeuwse Vereeniging voor Dialectonderzoek de serie Regio-boeken op te zetten, daarin gaf zij diverse boeken uit over Zeeuwse streektalen. Vorig jaar verscheen het laatste deel van de serie Dialect op Schouwen- Duiveland in de tweede helft van de twintigste eeuw. Het eerste deel van de publicatie is geschreven door dr. A. de Vin, een deskundige op het gebied van het dialect van Schouwen- Duiveland. In 1952 schreef hij een dissertatie over dit onderwerp. Door zijn plotselinge overlij den heeft hij zijn werk niet meer af kunnen maken. Mevrouw A. F. van de Zande - Vleugels Schutter en de heer B. Oele namen de redactie van het tweede deel op zich en voegden artike len in het dialect toe over klederdrachten, land bouw, visserij en kerken. Het boek geeft een goed overzicht van de Schouwen-Duivelandse streektalen. Als bronnen dienden de lijsten die de dialectvereniging zelf in 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 16