VAN DE REDACTIE VAN HET BESTUUR Dit nummer van het Mededelingenblad Stad en Lande, het laatste van dit jaar, bevat twee bijdra gen over aspecten van de geschiedenissen van minder in het oog springende monumenten in de Oosterscheldestad. De bijdragen van bestuur en Commissie Planologie hebben betrekking op de monumentale kern van Zierikzee als geheel. Zij zijn bedoeld om u te informeren over de plannen die het Schouwen-Duivelandse gemeen tebestuur heeft laten ontwerpen, welke verstrek kende gevolgen kunnen hebben voor het aan zicht van deze met vele, vele bouwwerken van eerbiedwaardige ouderdom 'opgeschikte' mid deleeuwse stad. Met de vertrouwde rubriek "Een ontmoeting met is gestopt. Geprobeerd wordt om volgend jaar een nieuwe rubriek hier voor in de plaats te stellen, wellicht weer een op basis van interviews met bekende Schouwen- Duivelanders, maar dan op een andere leest ge schoeid. Tot de redactiecommissie is toegetre den, de heer Jan Simmelink te Oosterland. Sim- melink is een oud-leraar aardrijkskunde die al enige jaren actief en productief is als vrijwilliger bij het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Vooral de geschiedenis van zijn woonplaats geniet zijn belangstelling. De eindredactie blijft evenwel nog enige tijd in handen van Sander den Haan. Door mijn gedaen. De geschiedenis van de Zeeuwse merk- en stoplap, een boek over stoffen werkstukken en hun vervaardigsters in de loop der eeuwen, geschreven door textieldes- kundige E. de Jonge - Everaert, is deze maand in boekhandel en museum in Zeeland verkrijgbaar. Dit door de Vereniging van Zeeuwse Musea en het Bureau Provinciaal Museumconsulent Zeeland uitgegeven, royaal geïllustreerde werk is als het ware een voorbode van het jaar 2000, dat is voorbestemd als het jaar van de textiel. STRUCTUURVISIE ZIERIKZEE Vanaf medio dit jaar is er inspraak mogelijk over de stedenbouwkundige vormgeving van Zierik zee. Veel zaken spelen daarbij pas op lange ter mijn. Dit laatste maakt dat de betrokkenheid van burgers wat achterblijft. Vaak wordt er pas ge reageerd als 'de pap' gestort is. Stad en Lande heeft een signaalfunctie en onze planologische commissie bestudeert dan ook de plannen diep gaand. Regelmatig heeft u over onze bezorgd heid in de regionale pers kunnen lezen. Naast de verwerpelijke locatiekeuze van het nieuwe ge meentehuis ageert Stad en Lande tegen een ver dere verstedelijking van de groene zone rond de oude binnenstad van Zierikzee. Wij hebben ge tracht in redelijk overleg tot consensus te komen. Met pijn in het hart willen wij het nieuwe ge meentehuis accepteren, maar dan mag de "schil" niet verder worden aangetast. Teleurstel lend is te constateren dat keer op keer er vrien delijk geluisterd wordt, maar dat eenmaal opge schreven plannen niet of nauwelijks worden aan gepast. Er is geen sprake van een dialoog. Soms zijn er dreigende geluiden van: "Als Stad en Lande dwars gaat liggen, staken we het over leg". Het moge duidelijk zijn dat besturen op deze wijze geen schoonheidsprijs verdient. Waarom is het openhouden van de ruimte rond de binnenstad zo belangrijk? Het heeft alles te maken met belevingswaarde, je prettig voelen in de woon- en werkomgeving. Herkenbaarheid van jouw eigen omgeving. De stad Zierikzee is een monumentenstad met oude straatpatronen omgeven door het open Schouwse land. Bewust werden in het verleden nieuwe wijken op afstand van de oude kern gesitueerd. Zichtlijnen van en naar de stad werden zo in stand gehou den. En nu moet het allemaal anders worden. Stedenbouwkundigen willen de open ruimte 'prachtig' gaan invullen. Gebouwen in een park, gelijk een campus. Volgens 'deskundigen' levert het verder bebouwen geen verkeersproblemen op en wordt er een hogere kwaliteit aan de stad toegevoegd. In onze ogen verliest Zierikzee bij het doorgaan van de plannen haar eigen karak ter en schoonheid. De herkenbaarheid en toe gankelijkheid van de historische stad zullen dui delijk afnemen. Het bestuur van Stad en Lande blijft zich tegen de voorliggende plannen verzet ten en roept iedereen op zich hierbij aan te slui ten. H. Doeleman, voorzitter 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 3