VAN HET BESTUUR Tijdens de voorjaarsledenvergadering op vrijdag 30 maart jongstleden namen we als bestuur en vereniging afscheid van een tweetal bestuursle den. Van Hugo Doeleman, sinds 1984 lid van het bestuur en sinds 1991 voorzitter van de ver eniging. Hugo was gedurende de periode van zijn voorzitterschap het gezicht van Stad en Lande. Vooral gedurende de laatste twee jaar kwam hij vaak in het nieuws om het standpunt van de vereniging met betrekking tot de om streden plannen tot de bouw van het nieuwe gemeentehuis te vertolken. Van Marko Romeijn, gedurende een groot aantal jaren lid van het bestuur en van de planologische commissie. Hun beider inzet voor de totstandkoming van het Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg mag hier zeker niet onvermeld blijven. Beiden verdienen onze oprechte dank voor hetgeen zij voor de vereniging mochten betekenen. Hun zakelijke maar bovenal menselijke en prettige manier van samenwerken binnen het bestuur zal zeker niet vergeten worden. Hugo en Marko het ga jullie goed, samen met hen die jullie lief en dierbaar zijn. Tijdens dezelfde ledenvergadering mochten we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: drs. Hans Erbrink en Rien Hillebrand. Hans Erbrink is woonachtig te Nieuwerkerk en werkzaam als leraar Duits, coördinator atheneum bovenbouw en belast met directiezaken aan de Pontus- scholengemeenschap locatie Professor Zeeman te Zierikzee. Hij is tevens voorzitter van het muziekfestival 'Muziek Monumentaal'. Rien Hillebrand is woonachtig te Zonnemaire en werkzaam als financieel adviseur. Hij is geduren de een aantal jaren lid van de commissie Kleine Monumenten. Tijdens de bestuursvergadering op dinsdag 25 april koos het bestuur uit haar midden het da gelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld: Hans Erbrink voorzitter, Joop van Loo waarnemend voorzitter, Henk van 't Haaff secretaris en Cor van der Linde penningmeester. Hans Erbrink heeft het voorzitterschap aanvaard, op voorwaarde dat het bestuur hem een ruime inwerkperiode toestaat. Het bestuur is dankbaar voor zijn aanvaarding van het voorzitterschap en zal hem gedurende de inwerkperiode met raad en daad terzijde staan. Onze penningmeester Cor van der Linde onder ging op 25 april jongstleden een heupoperatie. Wij wensen van harte beterschap en een spoedig herstel toe. Tijdens de laatste bestuursvergadering werd besloten de bezwaarprocedure tegen het verstrekken van de bouwvergunning van het nieuw te bouwen gemeentehuis door te zetten. Mr. H. van Pijkeren is in dezen als juridisch adviseur aangetrokken. Namens het bestuur wens ik u allen een goede vakantietijd toe. We hopen u te ontmoeten op onze najaarsvergadering op 24 november 2000 in het dorpshuis van Dreischor. Joop van Loo, waarnemend voorzitter P.S. Het bestuur heeft zich gebogen over de mogelijkheden voor Stad en Lande op Internet. Graag wil het in contact komen met enkele leden die goed op de hoogte zijn met de mogelijkheden van Internet teneinde Stad en Lande op Internet te profileren. Mocht u over de kennis en mogelijkheden beschikken dan graag een berichtje aan het bestuur. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2000 | | pagina 4