weeskamer met hun nalatenschap hadden uit gesloten en personen van wie 'de rol' niet viel te benoemen. En de namen van Zierikzeeënaars en anderen die de papieren buiten de hoofdper sonen om nog vermelden, zijn een veelvoud van dit aantal. In de stukken vinden we bij de namen van de wezen en halfwezen vaak hun leeftijden, waardoor de geboortejaren bij benadering kunnen worden bepaald: het Zierikzeese Weeskamerarchief kan dus functioneren als een broodnodige, alterna tieve bron voor de verbrande kerkelijke registers. De toegang tot dit rijke Zeeuwse archief wordt zowel in papieren als in digitale vorm geleverd aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Digitaal behoort - afgezien van onderzoek op familienaam - gericht onderzoek op beroep of ambt eveneens tot de mogelijkheden, dwars door de geledingen van de Zierikzeese maat schappij heen. Beroepen en ambten werden immers in vele gevallen opgenomen in het over zicht, dat wil zeggen als men dit in het sterfjaar nog had uitgeoefend. De onderzoeker dient erop bedacht te zijn dat beroepen en ambten in het gedeelte dat eerder werd geïnventariseerd niet altijd zijn vermeld. Als 'opmerkingen' werden onder meer vermeld de gegevens ter nadere identificatie van personen van wie niet of nauwelijks viel na te gaan wie zij waren, alsook informatie over sterfgevallen in het Zierikzeese Manhuis of Gasthuis en buiten de stad (onder meer de sterfgevallen op zee en in het buitenland). De persoonsnamen en beroepen uit de verzamelbeschrijvingen van de eerdere inventarisator werden verzameld en opgenomen. Registers en losse stukken Volgens Pieter de Vos heeft omstreeks 1830 een grove inventarisatie plaatsgevonden, nadat men de archiefkasten van de weeskamer had "openge broken". In de kasten werden losse stukken in manden aangetroffen. Enkele manden bevatten stukken "door ratten verknabbeld of verteerd", die men uit het Weeskamerarchief heeft verwijderd. Om en nabij 1910 heeft ook De Vos al een beschrijving gemaakt van de registers van het archief.Met orde ning en beschrijving van het Weeskamerarchief Zierikzee werd in 1949 begonnen door M. P. de Bruin, archivist-A van het Rijksarchief in Zeeland. Hij zag geen kans om het te voltooien, wegens zijn vertrek naar de Provinciale Bibliotheek in 1961 In de studiezalen van het Rijksarchief in Zeeland en de archiefbewaarplaats te Zierikzee werd in 1982 een uitgetypte, door archivist P. J. Bos bewerkte versie van De Bruins onvoltooide manu script-inventaris in de boekenkasten gezet, om zo de onderzoekers toch op het spoor te zetten van het ontsloten gedeelte van het archief. Deze van een index voorziene archiefinventaris vermeldt alle registers tezamen met een aanzienlijk deel van de boedelpapieren. De schrijver van deze bijdrage werd na zijn over stap van het Gemeentearchief Schouwen- Duiveland naar het Zeeuws Archief (maart 2000) in staat gesteld de door De Bruin gestarte inven tarisatie te voltooien, daarbij administratief onder steund doorl Dieleman en J. A. Rentmeester. De oogst van de bewerking van het restant bestaat uit zo'n 3600 beschrijvingen van boedeldossiers en andere papieren. Om de inhoud van de overvolle dozen bloot te leggen, vervaardigde hij een over zicht van namen van de in het voorgaande hoofd stuk genoemde groepen. Over een en dezelfde nalatenschap kunnen de stukken zich onder meer dere inventarisnummers bevinden. In het verleden moeten vele 'dossiers' uiteengeraakt zijn. Door alle dossiers en fragmenten daarvan in een database te beschrijven, kan toch aan de meest voorkomende wensen van de onderzoeker worden voldaan. In de gevallen waarin 'de hoofdpersoon' niet kon worden onderkend, zijn alle persoonsnamen uit de bijeen behorende stukken overgenomen. Nadat de gemeentearchivaris van Schouwen- Duiveland tegen het eind van de inventarisatie van het archief nog op een aanzienlijke hoeveelheid losse stukken in de Zierikzeese bewaarplaats had geattendeerd, werden deze stukken opgehaald en overeenkomstig de tijdens het project gehanteer de methode beschreven. Onderzoeksmogelijkheden Zoals gezegd komt het archief de genealogisch belangstellenden bij hun naspeuringen zeer te pas. Behalve over gezinssamenstelling en leeftijden van kinderen komen onderzoekers bij het aan treffen van 'dossiers' over de door hen gezochte persoon, vrijwel altijd achter de bijzonderheden over de welstand van de ouders op het moment

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 12